ควรใช้พาราเซตามอล ร่วมกับยาละลายเสหะ NAC เพื่อป้องกันตับหรือไม่?

ควรใช้พาราเซตามอล ร่วมกับยาละลายเสหะ NAC เพื่อป้องกันตับหรือไม่?

ตอบ ยังไม่ควร

NAC (n-acetylcystein) เป็นยาที่ใช้ลดการเกิดพิษต่อตับในผู้ที่กินพาราเชตามอลเกินขนาดซึ่งได้ผลดีหากใช้ยาทันต่อเหตุการณ์ แต่ยังไม่แนะนำให้ใช้กินเพื่อป้องกันพิษ เนื่องจาก

  1. ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานจากงานวิจัยในมนุษย์ว่าการกิน NAC พร้อมกับพาราเชตามอลจะช่วยป้องกันอันตรายต่อตับได้จริง
  2. ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าต้องกิน NAC ในปริมาณเท่าใด จึงจะป้องกันพิษต่อตับได้
  3. NAC ชนิดเม็ดมีราคาแพงกว่าพาราเชตามอลหลายเท่าจึงขาดข้อมูลด้านความคุ้มค่า

ขนาดยาที่แนะนำ

  • วิธีป้องกันพิษต่อตับจากพาราเซตามอลที่ดีที่สุด คือ การใช้พาราเซตามอลให้ถูกขนาด โดยคำนวณตามน้ำหนักตัวของผู้ใช้ คือ 10-15 มก. ต่อน้ำหนักตัว 1 กก. ต่อครั้ง เช่น ถ้าหนัก 50 กก. ไม่ควรกิน พาราเซตามอลชนิด 500 มก, ครั้งละ 2 เม็ด แต่ควรกินเพียงครั้งละ 1 เม็ด หรือ 1 เม็ดครึ่ง
  • นอกจากนี้ เพื่อให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น แนะนำให้ใช้ยาชนิด 325 มก.ต่อเม็ด โดยกินครั้งละไม่กิน 2 เม็ด (650 มก) และวันละไม่เกิน 10 เม็ด (3,250 มก) จะช่วยลดโอกาสในการได้รับยาเกินขนาดจนเป็นพิษได้

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล