ข้อควรปฏิบัติเมื่อกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง โควิด-19

ข้อควรปฏิบัติเมื่อกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง โควิด-19
  1. หากกลับจากพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 ควรสังเกตอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อยด้วยตนเองที่บ้าน อย่างน้อย 14 วัน
  2. กรณีที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อแนะนำให้ตรวจหาเชื้อ โดยตรวจหลังสัมผัสผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 5-7 วัน หากไม่มีประวัติใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ให้สังเกตอาการ ไม่แนะนำให้ตรวจหาเชื้อขณะที่ไม่มีอาการผิดปกติ
  3. ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
  4. งดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
  5. งดเดินทางไปในที่ชุมชน และหลีกเลี่ยงการใช้บริการขนส่งสาธารณะโดยไม่จำเป็น
  6. หากมีอาการสงสัยว่าป่วย ให้สวมหน้ากากอนามัยและวัดไข้ทุกวัน
  7. หากมีอาการผิดปกติ แนะนำพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

การไปโรงพยาบาลโดยไม่มีความจำเป็น เป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการได้รับเชื้อจากโรงพยาบาลอีกทั้งอาจเป็นการนำเชื้อต่าง ๆ ไปติดผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ร่างกายไม่แข็งแรงได้

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษกาคม 2564
ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล