ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้บริการส่ง – ผู้รับสินค้าหรืออาหารเพื่อป้องกันโรคโควิด-19

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้บริการส่ง – ผู้รับสินค้าหรืออาหารเพื่อป้องกันโรคโควิด-19
 • พนักงานส่งสินค้า
  -สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลา
  -ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ
  -เว้นระยะห่างจากผู้รับสินค้าหรืออาหารประมาณ 1-2 เมตร
 • ผู้รับสินค้าหรืออาหาร
  -สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อมารับสินค้า
  -ทิ้งกล่องพัสดุหรือภาชนะในถังขยะให้เรียบร้อย
  -ชำระเงินผ่านระบบ E-payment เพื่อเลี่ยงการสัมผัสธนบัตรหรือเหรียญโดยตรง (หากทำได้)
  -ล้างมือหลังสัมผัสสินค้าและก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง
 • ร้านอาหารที่ให้บริการส่ง
  -สวมหน้ากากอนามัยและหมวกคลุมผมขณะปรุงอาหาร
  -ปรุงอาหารสุกด้วยความร้อนและสดใหม่
  -ล้างมือก่อนและหลังปรุงอาหารเสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.ปัทมา ต.วรพานิช