ขั้นตอนการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือ AED

ขั้นตอนการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือ AED

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) เป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่ออกแบบมาให้สามารถใช้เพื่อช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยหัวใจหยุดต้นฉับพลันได้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของเครื่อง AED ร่วมกับการทำ CPR อย่างต่อเนื่อง

วิธีการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ

1. เปิดเครื่อง

2. ติดแผ่นแพดแผ่นแรกที่หน้าอกตอนบน และแผ่นที่สองที่หน้าอกตอนล่าง (ดูคำแนะนำจากเครื่องประกอบ)

3. เครื่องจะวิเคราะห์จังหวะการเต้นของใจ โดยห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยเด็ดขาด

4. ภายหลังการวิเคราะห์ ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือด้วยการช็อกไฟฟ้า เครื่องจะแนะนำให้กดปุ่ม shock ห้ามสัมผัสผู้ป่วยเมื่อกดปุ่มหลังจากนั้นให้ทำ CPR ต่อเนื่อง 2 นาทีทันที กรณีที่ผู้ป่วยไม่ต้องการความช่วยเหลือด้วยการช็อกไฟฟ้า เครื่องจะแนะนำว่า “มีความปลอดภัยสัมผัสผู้ป่วยได้” ให้ทำการ CPR ทันที

ทั้งนี้ ควรทำ CP R อย่างต่อเนื่อง จนกว่าเครื่องจะเริ่มวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจ

ปัจจุบันได้มีการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไว้ตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ โดยสามารถสืบค้นจุดติดตั้งได้จาก aed. redcross.or.th หรือ download application “AED กระตุกหัวใจ” ได้ทั้งระบบ Android และ iOS

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2565
ที่มา : อ. นพ.ธนดล โรจนศานติกุล
ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน