ขั้นตอนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามของผู้ป่วยโควิด-19

ขั้นตอนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามของผู้ป่วยโควิด-19
  1. คัดเลือกผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาตามเกณฑ์ที่กำหนด
  2. เตรียมความพร้อมผู้ป่วย โดยชี้แจงแนวทางการดูแลและการปฏิบัติตัวเมื่อเข้าพัก
  3. เพื่อเข้าพักรักษาตัวลงทะเบียน
  4. รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวระหว่างเข้าพักและลงนามในใบยินยอมการเข้าพักโรงพยาบาลสนาม
  5. เข้าพักตามพื้นที่ที่กำหนดไว้
  6. ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินภาวะสุขภาพจากทีมเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามอาการทุกวัน
  7. เจ้าหน้าที่จะรวบรวมข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยเพื่อพิจารณาอาการในแต่ละวัน
  8. ผู้ป่วยที่อยู่ครบตามวันที่กำหนดเจ้าหน้าที่จะแจ้งและจำหน่ายผู้ป่วยหลังจากได้รับรายงานข้อมูลสุขภาพประจำวัน
  9. เจ้าหน้าที่จะทำการลงทะเบียนจำหน่ายผู้ป่วยและผู้ป่วยลงนามรับทราบข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังจำหน่ายกลับบ้าน

ขั้นตอนของแต่ละโรงพยาบาลสนามอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2564
ที่มา : รศ. นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์