กิน – อยู่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่

กิน – อยู่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่
  1. ล้างมือก่อนรับประทานอาหารเสมอ
  2. ล้างมือบ่อยที่สุดด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70%
  3. ปิดปากและจมูกด้วยหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากที่ทำเองด้วยผ้าซึ่งซักแล้วใช้ใหม่ได้เพื่อป้องกันไม่ให้ละอองฝอยเข้าเยื่อบุตาด้วย
  4. รับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบหรือ กึ่งสุกกึ่งดิบ
  5. หลีกลี่ยงการรับประทานเมนูพิสดารหรือเมนูอาหารป่า
  6. ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ หรือ ผู้ที่สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ควรแยกใช้ภาชนะและอุปกรณ์ เครื่องใช้ ไม่ใช้ปะปนกับบุคคลในครอบครัว
  7. ผู้ประกอบอาชีพกี่ยวกับการชำแหละเนื้อสด ควรเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลตัวเองเป็น 2 เท่า และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
  8. กรณีโดยสารรถสรารณะโดยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย และรู้สึกจะไอหรือจามให้ยกท่อนแขนขึ้นมาปิดปากและจมูก ไม่ใช้มือปิดปากเพราะซื้อโรคจะติดอยู่ที่มือ
  9. เมื่อเราไปสัมผัสสิ่งใด เช่น ราวจับ มีโอกาสที่เชื้อจะติดจากมือไปที่สิ่งนั้น ซึ่งอาจเป็นการแพร่เชื้อไปสู้ผู้อื่นได้

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา : ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุทา