กินหมูกระทะ เสี่ยงติด “เชื้อไวรัสตับอักเสบ อี” ได้จริงหรือ

กินหมูกระทะ เสี่ยงติด “เชื้อไวรัสตับอักเสบ อี” ได้จริงหรือ

ตอบ : มีส่วนจริง ไวรัสตับอักเสบอีที่พบในประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับการกินหมูดิบ มีประวัติพบ ผู้ป่วยที่ใช้ตะเกียบคีบหมูกระทะ หมูบาร์บีคิว และใช้ตะเกียบอันเดียวกันคีบอาหารเข้าปาก ทำให้มีโอกาสสัมผัสกับหมูดิบที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ได้

ไวรัสตับอักเสบ อี มีระยะฟักตัว 15-00 วัน การติดชื้อในคนปกติมักไม่รุนแรง แต่หากเกิดขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ เช่น ผู้ป่วยเปลี่ยนอวัยวะ ผู้ป่วยมะร็ง ผู้ป่วยกินยากดภูมิต้านทาน จะส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังตามมาได้

การติดต่อ

  • จากการรับประทานอาหารน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส
  • จากการสัมผัสสัตว์ที่มีเชื้อ
  • จากการถ่ายเลือดกับผู้ที่มีเชื้อ

การป้องกัน

  • หลีกเลี่ยงการใช้ตะเกียบที่คืบหมูสดมาคีบอาหารเข้าปาก
  • ดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด
  • รักษาร่างกายให้แข็งแรง
  • รับประทานอาหารที่สุกสะอาด
  • หมั่นล้างมือ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2562

ที่มา : ศ. นพ.ยง กู่วรวรรณ