การเตรียมการสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในยุคโควิด-19

การเตรียมการสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในยุคโควิด-19

โรงงานอุตสาหกรรมเป็นสถานปฏิบัติการที่มีคนจำนวนมากอยู่รวมกัน ถ้าเกิดการระบาดของโควิด-19 ในโรงงานจะทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมาก และมีความเสียหายมาก บางครั้งอาจยากต่อการควบคุมโรค เพราะคนงานแต่ละคนอาจจะนำเชื้อไปแพร่ให้คนในครอบครัวและบุคคลอื่นภายนอกได้ด้วย โรงงานอุตสาหกรรมจึงควรเตรียมพร้อมและมีมาตรการเพื่อใช้ปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของโรค

คำแนะนำ

  • มีการตรวจอุณหภูมิบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน ณ จุดเข้าออกของพื้นที่ทุกครั้ง ผู้ที่มีไข้ให้งดเว้นการปฏิบัติงานทันที
  • มีการลงทะเบียนเวลาเข้า-ออกในแต่ละจุดที่ปฏิบัติงาน
  • ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
  • มีจุดล้างมือและแอลกอฮอล์เจลอย่างทั่วถึง
  • หมั่นทำความสะอาดบริเวณที่มือสัมผัสบ่อย ๆ
  • ในโรงงานจะต้องมีคนอยู่รวมกันให้น้อยที่สุดและในระยะวลาที่สั้นที่สุดตามกระบวนการการทำงาน
  • ในจุดทำงานของแต่ละคน หากใกล้ชิดกัน ควรมีฉากกำบังระหว่างบุคคล
  • การยืนในที่ทำงานควรหันหลังให้กัน ไม่หันหน้าใส่กัน
  • การจัดระบบการทำงานและทีมทำงาน แต่ละทีมให้มีการสัมผัสกันให้น้อยที่สุด และลดการสัมผัสกันระหว่างทีม

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ