การฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟัน

In-office bleaching การฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์เป็นผู้ทำให้ในคลินิก

Over the counter คนไข้หาซื้อน้ำยาเอง ตามร้านขายยา

Home-bleaching ทันตแพทย์จ่ายน้ำยาให้คนไข้ไปทำเองที่บ้าน

Other non-dental option ผลิตภัณฑ์ที่ขายตามอินเตอร์เน็ต

ผลกระทบข้างเคียง คือ ในคนไข้บางรายอาจมีอาการเสียวฟันขณะฟอกสีฟันได้

การรักษาอาการเสียวฟันจากการฟอกสีฟัน

  1. การใช้สารลดการเสียวฟันทาก่อนฟอกสีฟัน ได้แก่ การใช้ potassium nitrate ทาก่อนฟอกสีฟันเป็นเวลา 10 นาที
  2. การอุดปิดท่อเนื้อฟัน ด้วยสาร CPP-ACP ทาบนฟันหลังฟอกสีฟัน 10 นาที หรือใช้สารจำพวก Fuoride หรือ Calcum phosphate compounds ทาบนฟัน 30 วินาที หลังจากฟอกสีฟัน

หากคนไข้มีอาการเสียวฟันมาก่อน ควรหลีกเลี่ยงการฟอกสีฟันที่มีการใช้แสง หรือเลชอร์ร่วมด้วยในการฟอกสีฟัน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2562

ที่มา : ทพญ.ธนิตา ณรงค์เดช