การผ่าตัดเชื่อมกระดูกแบบแผลเล็กคืออะไร ?

การผ่าตัดเชื่อมกระดูกแบบแผลเล็กคืออะไร ?

การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังแผลเล็ก Minimally Invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (MIS TLF) คือ วิวัฒนาการการผ่ตัดกระดูกสันหลัง โดยใช้ท่อผ่านแผลขนาดเล็ก (2.5 cm) ร่วมกับการใช้กล้องกำลังขยาย และเทคโนโลยีนำวิถี (O-Arm navigation)

เพื่อรักษาการกดทับเส้นประสาท เสริมความมั่นคงของกระดูกสันหลัง แก้ไขภาวะการผิดรูปของกระดูกสันหลัง

การผ่าตัดแบบแผลเล็ก ทำให้ผู้ป่วยจ็บน้อยลง เสียเลือดน้อย กลับบ้านเร็ว และฟื้นฟู กลับสู่ภาวะปกติหลังผ่าตัดเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดแผล

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : อ.นพ.วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ