การป้องกันโรคติดต่อในฤดูหนาว

การป้องกันโรคติดต่อในฤดูหนาว
  • เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคชีนสามารถฉีดได้ทุกอายุ แนะนำให้ฉีดทุกปี โดยเฉพาะประชากรใน กลุ่มเสียง ได้แก่ ผู้ใหญ่อายุ 65 ปื ขึ้นไป/ เด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี โดยเฉพาะอายุ 6 เดือน – 2 ปี /หญิงตั้งครรภ์/ ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด สมอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคเบาหวาน โรคไตวายเรื้อรัง โรคตับวาย โรคเลือด/ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้/ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • รักษาร่างกายให้อบอุ่น จัดหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มกันหนาวให้เพียงพอโดยฉพาะในเวลากลางคืน
  • ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ
  • ทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาด
  • หลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

ที่มา : อ.พญ.ภัทราวลัย สิรินารา