การปฏิบัติตัวของกลุ่มเสี่ยง โควิด-19

การปฏิบัติตัวของกลุ่มเสี่ยง โควิด-19

กลุ่มเสี่ยง

  • ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อิตาลี อิหร่าน ฯลฯ
  • ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19
  • ผู้ประกอบอาชีพที่มีโอกาสสัมผัสกับนักท่องเกี่ยวหรือผู้ป่วยโควิด-19

การปฏิบัติตัว

  • เก็บตัวอยู่บ้าน 14 วัน นับจากวันเดินทางมาถึงประเทศไทย หรือสัมผัสโรค
  • เมื่ออยู่บ้าน พยายามแยกตัว กำหนดระยะห่างกับบุคคลอื่นประมาณ 2 เมตร ไม่ออกไปในที่ชุมชนเด็ดขาด
  • ใช้หน้ากากอนามัย
  • แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ปะปนผู้อื่น
  • หมั่นล้างมือด้วยสบู่บ่อย ๆ หรือใช้แอลกอฮอล์เจล โดยเฉพาะหลังจากใช้ห้องน้ำ
  • หากไม่สามารถแยกห้องน้ำได้ ให้ไช้เป็นคนสุดท้าย และหมั่นทำความสะอาด ห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
  • ผู้ที่อยู่บ้านเดียวกันควรให้กำลังใจ ไม่แสดงความรังเกียจ และรู้วิธีป้องกันตนเอง

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ