การทำงานในช่วงโรคโควิด-19 ระบาด

การทำงานในช่วงโรคโควิด-19 ระบาด
 1. เดินทางไปทำงานอย่างปลอดภัย
  ควรติดตามข่าวสารจำนวนผู้ติดเชื้อและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เป็นประจำ รวมทั้งสังเกตอาการป่วยของตนก่อนออกไปทำงาน หากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือมีอาการป่วยควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหาเชื้อ
 2. รักษาสุขอนามัยของตนเอง
  ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำรับประทานอาหารสุก สด ใหม่ และใช้ช้อน ส้อม แก้วน้ำส่วนตัว ไม่อยู่ใกล้และสัมผัสผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม หรือมีไข้ รวมถึงสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน
 3. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
  รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร หรือปรับแผนการเข้าทำงานให้พนักงานสลับวันหรือเวลาในการทำงาน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก
 4. หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงาน
  สิ่งของที่พนักงานใช้ร่วมกันมักเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ง่าย เช่น ลูกบิดหรือที่จับประตู ห้องประชุม ต้องทำความสะอาดพื้นผิวของสิ่งของต่าง ๆ อยู่เสมอ
 5. สังเกตอาการของตนเองเป็นประจำ
  การตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานก่อนเข้าทำงานเป็นการกัดกรองในเบื้องต้น ดังนั้นแม้ว่าจะยังไม่มีอาการป่วยใด ๆจำเป็นต้องหมั่นสังเกตอาการของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564
ที่มา : อ. พญปัทมา ต.วรพานิช