การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ทำได้ดังนี้

 1. ยืนหน้ากระจก สังเกตการเปลี่ยนแปลงของขนาด รูปร่างสีผิว ตำแหน่งของหัวนมและเต้านม
 2. นอนราบในท่าสบาย ใช้มือคลำเต้านมด้วยนิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนาง ให้ทั่วทั้งเต้านมและรักแร้
 3. ขณะอาบน้ำ ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนาง คลำให้ทั่วทั้งเต้านมและรักแร้
  คลำแนวกันหอย
  เริ่มคลำจากส่วนบนของเต้านมไปตามแนวกันหอยจนถึงฐานเต้านมบริเวณรอบรักแร้
  คลำแนวขึ้นลง
  เริ่มคลำจากใต้เต้านมถึงรักแร้แล้ว ใช้ทั้งสามนิ้วคลำขึ้นลงสลับกันไปจนทั่ว
  คลำแนวคลื่น
  เริ่มคลำจากส่วนบนลงมาถึงฐาน แล้ววนกลับมาตรงกลาง วนไปจนทั่วบริเวณ
 4. ทำสลับทั้ง 2 ข้าง
 5. หากพบก้อนเนื้อที่เต้านม มีรอยบุ๋ม รอยนูน บีบหัวนมแล้วมีเลือดออกมา ให้พบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ที่มา : ศ. นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา