การตรวจวัดภูมิต้านทานหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

การตรวจวัดภูมิต้านทานหลังฉีดวัคซีนโควิด-19
  1. ไม่มีความจำเป็นสำหรับการตรวจวัดภูมิต้านทานหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
  2. วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สร้างภูมิต้านทานเกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม มากกว่าร้อยละ 99
  3. หลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 AstraZeneca เข็มแรก 1เดือน สามารถสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นร้อยละ 96.7
  4. ระดับภูมิต้านทานไม่สามารถบอกประสิทธิภาพการป้องกันโรคได้
  5. หน่วยที่วัดภูมิต้านทานยังมีความแตกต่างกัน ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ไม่มีความจำเป็นในการซื้อชุดตรวจวัดภูมิต้านทานแบบรวดเร็ว เนื่องจากชุดตรวจมีความไวไม่เพียงพอทำให้ผลเป็นลบจำนวนมาก และเกิดความเข้าใจผิดว่าวัคซีนไม่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันการวัดเชิงปริมาณในการแปลผลยังไม่มีข้อสรุปว่าค่าระดับภูมิต้านทานเท่าใดสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ ดังนั้นการตรวจวัดระดับภูมิต้านทานจึงใช้ในการวิจัยเท่านั้น

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ