การตรวจคัดกรองมะเร็งในเพศหญิง

การตรวจคัดกรองมะเร็งในเพศหญิง
 • มะเร็งเต้านม
  • ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ตรวจเต้านมด้วยตัวเองสม่ำเสมอ พบแพทย์เพื่อตรวจเต้านมทุก 1-3 ปี
  • อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ตรวจแมมโมแกรมเป็นประจำทุกปื
 • กลุ่มเสี่ยงสูง (เคยเป็นมะร็งเต้านม/ เคยตรวจเจอเนื้อเต้านมชนิด LCIS/เคยฉายแสงบริเวณหน้าอกก่อนอายุ 30 ปี/ มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม หรือ มะเร็งทางพันธุกรรมเต้านม รังไข่)
  • เริ่มตรวจแมมโมแกรมที่อายุ 30 ปื
  • พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายทุก 6-12 เดือน
  • ตรวจ MR หรือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าร่วมด้วย
 • มะเร็งปากมดลูก
  • อายุ 21-29 ปี ตรวจ Pap test ทุก 3 ปี
  • อายุ 30-65 ปื ตรวจ Pap test ทุก 3 ปี และตรวจเชื้อ HPV (แฮชพีวี) ร่วมด้วย ทุก 5 ปื
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่
  • ในกลุ่มคนทั่วไป เริ่มตรวจคัดกรองที่อายุ 50 ปื
  • ในกลุ่มเสี่ยง (มีประวัติครอบครัวเป็นมะร็งลำใส้ไหญ่ หรือมีปัจจัยเสี่ยงอื่น) ควรตรวจที่อายุ 40 ปี หรือ ที่อายุ 5 ปื ก่อนอายุของคนในครอบครัวที่เป็นมะเร็งลำใส้ใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

ที่มา : รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล