การดูแลตัวเองของผู้ป่วยเบาหวาน

การดูแลตัวเองของผู้ป่วยเบาหวาน
  1. ควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
  2. รับประทานอาหารที่เหมาะสม จำกัดอาหารจำพวก ข้าว แป้ง น้ำตาล เน้นทานผัก ผลไม้
  3. งดเว้นผลไม้บางชนิด ที่มีน้ำตาลสูง เช่น ทุเรียน สับปะรด มะม่วง
  4. ควบคุมความดันโลหิต และระดับไขมันให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
  5. การออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ที่มา : อ.พญ.ณิชกานต์ หลายชูไทย