การฉีดวัคซีนของเด็กในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

การฉีดวัคซีนของเด็กในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

ในช่วง 4 ปีแรกของทารกและเด็ก มีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคต่าง ๆเป็นระยะ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้ปกครองไม่สามารถพาเด็กไปรับวัคซีนได้ตามกำหนด จึงมีข้อแนะนำการเลื่อนฉีดวัคซีนของทารกและเด็ก ดังต่อไปนี้

วัคซีนที่ต้องฉีดตามกำหนดเดิม

  • วัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อกายหลังสัมผัสโรค เช่น โรคพิษสุนัขบ้าโรคบาดทะยัก โรคอีสุกอีใส
  • วัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด เช่น วัคซีนป้องกันวัณโรค และวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

วัคซีนที่เลื่อนอออกได้ 1-2 สัปดาห์

เป็นวัคซีนชุดแรก (Primary series) ในช่วง 2 ปีแรก ได้แก่

  • วัคซีนในช่วง 6 เดือนแรก เช่น วัคซีนเข็มรวมของคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ฮิบ และตับอักเสบบี วัคซีนโปลิโอ วัคซีนโรต้า วัคซีนนิวโมคอคคัส
  • วัคซีนในช่วง 9-18 เดือน เช่น วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม
  • วัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนที่เลื่อนออกได้ 2-4 สัปดาห์

เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น ได้แก่ วัคซีนในช่วง 1 ปี 6 เดือน – 4 ปี ได้แก่ วัคซีนรวมของคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และโปลิโอ ครั้งที่ 4 และ 5, วัคซีนนิวโมคอคคัส ครั้ง 3 หรือ 4, วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ และวัคซีนอีสุกอีกใส

วัคซีนที่เลื่อนได้มากกว่า 1 เดือน หรือรอเหตุการณ์สงบ

ได้แก่ ว้คซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก และวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรนชนิดไร้เซลล์ในเด็กโต

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2564
ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล