การกลั้วคอ ขจัดไวรัส COVID-19 จริงหรือ ?

การกลั้วคอ ขจัดไวรัส COVID-19 จริงหรือ ?

สรุป : ไม่จริง

ยังไม่มีงานวิจัยที่แสดงว่าการกลั้วคอ สามารถขจัดโคโรนาไวรัส 2019 ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 ได้ การติดเชื้อไวรัสที่ทางเดินหายใจ เริ่มต้นจากการรับไวรัสเข้าสู่ร่างกายซึ่งยังไม่แสดงอาการเรียกว่าระยะฟักตัว หลายชั่วโมงหลังจากนั้น การติดเชื้อจะเกิดขึ้นเมื่อไวรัสแทรกตัวเข้าไปภายในเซลล์และควบคุม เซลล์ให้ผลิตไวรัสเพิ่มขึ้น ในที่สุดเซลล์จะตายและปล่อยไวรัสให้กระจายออกมา บุกรุกเข้ายึดครองเซลล์อื่น ๆ ต่อไป การกลั้วคอไม่สามารถขจัดไวรัสที่แทรกตัวเข้าไปภายในเซลล์ของเยื่อบุ ผนังคำคอได้ แต่มีหลักฐานจากงานวิจัยเบื้องต้นว่าการกลั้วคอเป็นประจำ อาจมีส่วนช่วยป้องกันการป็นโรคติดซื้อไวรัสของทางเดินหายใจส่วนบนในช่วงระยะฟักตัวของโรค

Satomura และคณะ ได้ทำการวิจัยด้วยวิธีการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Preventive Medicne ในปี ค.ศ. 2005 รายงานผลการวิจัยไว้ดังนี้

  1. การกลั้วคอด้วยน้ำประปา (ซึ่งมีคลอรีนเป็นส่วนประกอบ) ช่วยลดอัตราการเกิดโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ลงได้ร้อยละ 36
  2. การกลั้วคอด้วยน้ำประป่าได้ผลดีกว่าการกลั้วคอด้วยน้ำยาบ้วนปาก ที่มี “โพวีโดนไอโอดีน” เป็นส่วนประกอบ

วิธีการกลั้วคอในงานวิจัยดังกล่าวคือการใช้น้ำประปาประมาณ 20 ซีซี กลั้วคอนานอย่างน้อย 15 วินาที อย่างน้อย 3 ครั้งต่อวัน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล