กลุ่มเสี่ยง โรคไวรัสทางเดินหายใจในหน้าฝน

กลุ่มเสี่ยง โรคไวรัสทางเดินหายใจในหน้าฝน

ในทุกปีโดยเฉพาะในฤดูฝนและฤดูหนาว จะมีโรคทางเดินหายใจระบาดเป็นจำนวนมาก เช่น ไข้หวัดใหญ่ อาร์เอสวี (RSV) ไรโนไวรัส

กลุ่มเสี่ยงที่สำคัญมีอยู่ 2 กลุ่ม

กลุ่มเด็กเล็ก เด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปื ในกลุ่มนี้เมื่อเป็นแล้วระบบทางเดินหายใจและหลอดลม มีขนาดเล็ก เมื่อเกิดการติดเชื้อ โอกาสจะลงหลอดลม ทำให้เกิดปอดบวมปอดอักเสบได้ง่าย ดังนั้นจึงควรจำเป็น ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่อายุเกินกว่า 65 ปี ในกลุ่มนี้ภูมิคุ้มกัน ในร่างกายจะลดลง เมื่อเป็นโรคทางเดินหายใจ ระบบการหายใจ และระบบการป้องกันตัวเองในเรื่องทางเดินหายใจจะลดลง

คำแนะนำ

  • เด็กเล็กควรรับวัคชีนที่จำเป็นในแต่ละช่วงวัย
  • ผู้สูงอายุควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามสมควร
  • ควรเคร่งครัดในการป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจายไปสู่เด็กและผู้สูงอายุ
  • ในช่วงของการระบาดของโรค ไม่ควรพาเด็กล็ก หรือ ผู้สูงอายุไปในแหล่งชุมชนที่ผู้คนพลุกพล่น เพราะอาจทำให้ติดเชื้อได้

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562

ที่มา: ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ