กลุ่มเสี่ยง โรคมะเร็งปอด รู้ไว้รักษาได้

กลุ่มเสี่ยง โรคมะเร็งปอด รู้ไว้รักษาได้

คนสูบบุหรี่ : คนสูบบุหรี่ เสี่ยงกว่า คนไม่สูบ 10-30 เท่า

อายุ : อายุมากขึ้นความเสี่ยงสูงขึ้น

พันธุกรรม : หากคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอด จะมีความเสี่ยงสูงขึ้น แม้ไม่ได้สูบบุหรี่

สารพิษในสิ่งแวดล้อม : ควันบุหรี่ กัมมันตภาพรังสี ฝุ่น ไอระเหย และโลหะ สารปนเปื้อนจากการกิน หรือไอระเหยจากโลหะต่าง ๆ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

การตรวจคัดกรองที่ใช้อยู่ คือ การตรวจ ผู้ที่ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปอด คือ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (low-dose helical computerized tomography) สามารถลดอัตราเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดได้

ผู้ที่ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปอด คือ ผู้ที่มีอายุ 55-74 ปีที่มีประวัติสูบบุหรี่

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรตรวจคัดกรองมะเร็งปอดทุกปี เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

ที่มา : พญ.ปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์