กลุ่มเสี่ยงใดควรรับวัคซีนใหญ่ทุกปี

กลุ่มเสี่ยงใดควรรับวัคซีนใหญ่ทุกปี
  1. ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
  2. หญิงตั้งครรภ์
  3. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
  4. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด โรคเบาหวาน
  5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
  6. ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
  7. ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  8. ผู้มีภาวะอ้วน (น้ำหนักมากกว่า100 กิโลกรัมขึ้นไป)

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ