กลุ่มเสียงมะเร็งปอดตรวจคัดกรองป้องกันโรค

กลุ่มเสียงมะเร็งปอดตรวจคัดกรองป้องกันโรค

ปัจจัยเสี่ยง

  • คนสูบบุหรี่ เสี่ยงกว่าคนไม่สูบ 10-30 เท่า
  • อายุมากขึ้น มีความเสี่ยงสูงขึ้น
  • พันธุกรรม หากคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอด จะมีความเสี่ยงสูงขึ้น แม้ไม่ได้สูบบุหรี่
  • สารพิษในสิ่งแวดล้อม ควันบุหรี่ กัมมันตภาพรังสี ฝุ่น ไอระเหย โลหะ
  • สารปนเปื้อนจากการกิน หรือไอระเหยจากโลหะต่าง ๆ
  • การตรวจคัดกรองมะเร็งปอด การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (low-dose helical computerized tomography) สามารถลดอัตราเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดได้ ผู้ที่ควรตรวจคัดกรองมะร็งปอด คือ ผู้ที่มีอายุ 55-74 ปี ที่มีประวัติสูบบุหรี่ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรตรวจคัดกรองมะเร็งปอดทุกปี เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2563

ที่มา : อ.พญ.ปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์