กลุ่มเร่งด่วน ควรฉีดวัคซีนโควิด-19

กลุ่มเร่งด่วน ควรฉีดวัคซีนโควิด-19

ประชาชนที่มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุ ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างเร่งด่วนเพื่อลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19

ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรรีบเข้ารับวัคซีนโควิด-19

 1. โรคหลอดเลือดสมอง
 2. โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5
 3. โรคอ้วน หรือผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือมีค่า BMI มากกว่า 35
 4. โรคมะเร็งทุกชนิด ซึ่งอยู่ในระหว่างการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด
 5. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด เป็นต้น
 6. โรคเบาหวาน
 7. โรคหัวใจและหลอดเลือด

ข้อแนะนำก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

 1. หากมีไข้ ควรรออย่างน้อย 3 วัน ให้หายจากอาการไข้
 2. หากฉีดวัคซีนป้องกันโรคอื่นมาก่อน ควรเว้นระยะประมาณ 2 สัปดาห์
 3. ผู้ป่วยที่รับประทานทานยาละลายลิ่มเลือด ต้องรอให้ค่าการแข็งตัวของเลือด (INR)น้อยกว่า 3 และควรกดบริเวณที่ฉีดอย่างน้อย 5 นาที หลังฉีดวัคซีน
 4. ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงกว่า 160 มิลลิเมตรปรอท ควรรักษาความดันโลหิตให้ต่ำกว่า 140 มิลลิเมตรปรอท

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ที่มา : ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม