กรุ๊ปโลหิตเป็นพาหะของโควิด-19 หรือไม่ ?

กรุ๊ปโลหิตเป็นพาหะของโควิด-19 หรือไม่ ?

ตอบ : ยังไม่มีหลักฐานยืนยันเพียงพอ
ตามที่มีการกล่าวว่า มีโอกาสที่พบผู้ติดโรคโควิด-19 เป็นคนกลุ่มโลหิตกรุ๊ปเอ
มากกว่ากรุ๊ปอื่นในทางความเป็นจริงแล้ว ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันว่า
กรุ๊ปโลหิตสัมพันธ์กับการติดเชื้อหรือเป็นพาหะของโรคได้

เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ทำให้ผู้มาบริจาคโลหิตน้อยลง
ซึ่งในขณะนี้ปริมาณโลหิตที่ใช้ในยามปกติอาจไม่เพียงพอ
ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ควรจะมาบริจาคโลหิต ซึ่งมีความปลอดภัย
เพราะมีการซักประวัติและการคัดกรองก่อนทำการบริจาคทุกครั้ง

ประโยชน์ของการบริจาคโลหิต

  • สุขภาพแข็งแรง
  • ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
  • ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง
  • ผิวพรรณสดใส เพราะมีการถ่ายเทของเลือด

ผู้ที่สนใจบริจาคโลหิต สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ