กระจกตามีปัญหาทำเลสิกได้หรือไม่?

กระจกตามีปัญหาทำเลสิกได้หรือไม่?

ปัญหากระจกตาที่เป็นแล้วสามารถรักษาสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์ได้
แผลเป็นที่กระจกตาจาง ๆ
สามารถรักษาด้วยวิธี PRK ( Photorefractive Keratectomy ) ได้
โรคตาแห้ง ที่รักษาจนดีแล้ว
ความโค้งกระจกตายังไม่เหมาะสม เนื่องจากถอดคอนแทคเลนส์ยังไม่ครบระยะเวลาที่กำหนดหรือยังไม่เพียงพอ หรือความโค้งของกระจกตาอยู่ในกณฑ์ก้กึ่งสงสัยโรคกระจกตาโก่ง แต่ตรวจติดตามหรือตรวจเพิ่มเติมแล้วปกติ
ปัญหากระจกตาที่เป็นแล้วไม่สามารถรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิก
ผู้ที่มีปัญหากระจกตาบางมากหรือความหนาของกระจกตาไม่เพียงพอ
เมื่อเทียบกับระดับความผิดปกติของสายตา แต่มีทางเลือก คือ สามารถรักษาด้วยเลนส์เสริมได้
ผู้ที่มีปัญหากระจกตาย้วยหรือกระจกตาโก่ง
เป็นความผิดปกติซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างภายในกระจกตา ทำให้กระจกตามีความโค้งและโก่งตัวมากกว่าปกติร่วมกับมีการบางตัวของกระจกตา
คำแนะนำ
ผู้ที่มีปัญหากระจกตาบางชนิด ยังมีโอกาสรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิก แต่ต้องผ่านการตรวจวัดและตรวจวิเคราะห์สภาพตาอย่างละเอียด เพื่อให้จักษุแพทย์ประเมิน และแนะนำการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563
ที่มา : อ. พญ.ปัจฉิมา จันทเรนทร์