นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ” ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล เคยดำรงตำแหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2550 ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2551-2559  อีกทั้งยังได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อปี พ.ศ. 2545

ปัจจุบันนอกจากจะดำรงตำแหน่งนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว ยังดำรงตำแหน่ง กรรมการอำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รวมทั้งยังมีบทบาทเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขอีกด้วย