ปี 2559 ประกาศเจตนารมย์เป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแทพยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศเจตนารมย์เป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรมภายใต้กรอบแนวคิดอัตลักษณ์เชิงคุณธรรมเดียวกัน คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆทั้งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการตามหลักจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล

จุดเริ่มต้นของโรงพยาบาลคุณธรรม มาจาก .เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีประธานคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ได้พูดถึงเรื่องโรงพยาบาลคุณธรรมว่าเกิดจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการสร้างคนดีมีคุณธรรมให้กับชาติบ้านเมือง โดยเริ่มแรกมาจากโรงเรียนคุณธรรมและต่อมาได้นำไปสู่การพัฒนาเป็น โรงพยาบาลคุณธรรม (Moral Hospital) ดังนั้นโรงพยาบาลคุณธรรมจึงเป็นตัวอย่างของสังคม โดยมีเป้าหมายในการสร้างคนดี มีน้ำใจ ในโรงพยาบาล และคณะ เนื่องจากแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเบ้าหลอมในการสร้างคน จึงได้กำหนดเป็นนโยบาลร่วมกันทั้งคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาล เพื่อให้สอดคล้องกันและปรับชื่อใหม่เป็น โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม

โดยหลังจากที่ได้ประกาศเจตนารมย์ไปได้มีการติดตามการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อประเมินผลทั้งทางตรง เช่น พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด รวมถึงผลกระทบทางอ้อม เช่น การประหยัดเวลา งบประมาณ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตลอดจนความสุขของคนทำงาน เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นจากการร่วมมือกัน และมีความตื่นตัวในเรื่องคุณธรรมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรมี ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าการเริ่มต้นสร้างคุณธรรมในโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นสังคมเล็กๆสังคมหนึ่ง ให้ตระหนักถึงการมีคุณธรรม ทั้งซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร ก็จะช่วยสร้างสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

เราเชื่อว่าการเริ่มต้นสร้างคุณธรรมในโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นสังคมเล็กๆ สังคมหนึ่ง ให้ตระหนักถึงการมีคุณธรรม ทั้งซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร ก็จะช่วยสร้างสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

Pin It on Pinterest