ปี 2556 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC)

รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมงานแถลงข่าวรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2556 โดย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็น 1 ใน 10 องค์กรชั้นนำที่ได้รับ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class – TQC) ประจำปี 2556 จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีรศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนางสาวกาญจนีโอภาสทิพากร หัวหน้าพยาบาล เข้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2557 ณ ห้องจามจุรีบอลรูม A ชั้น M โรงแรม ปทุมวันปริ้นเซส

ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดย รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ รับมอบรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class – TQC) ประจำปี 2556 จากคุณสมภพ อมาตยกุล ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพ แห่งชาติ (Thailand Quality Award) ประจำปี 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก โดยมี ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผศ.พญ.พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านพัฒนาคุณภาพ นางสาวมาลินี ดุสิตากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาคุณภาพ นางสาวมาลินี ดุสิตากร ผู้ช่วยผู้อำนวย การฯ ด้านงานบริการ ร่วมแสดงความยินดี

Pin It on Pinterest