ปี 2555 ได้รับรางวัลการประกวดทักษะการแพทย์ฉุกเฉินชั้นสูงระดับประเทศ

หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฝ่ายผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกอบด้วย นายแพทย์ดิสรณ์ วสุนานนท์ Resident 3 Emergency Medicine ,นางสาวรุ้งลาวัณย์ สมะพันธุ พยาบาล 6 ฝ่ายการพยาบาล ,
นางสาว ฐิติพร ถนอมบุญ พยาบาล 6 ฝ่ายการพยาบาล และนายอภิเดช สัตบุตร ผู้ช่วยพยาบาล 3 ฝ่ายการพยาบาล รับ “รางวัลชนะเลิศ” การประกวดทักษะการแพทย์ฉุกเฉิน ขั้นสูงระดับประเทศ ครั้งที่ 1 (The 1st Thailand Emergency Medicine Award Best Practice Station : Neonatal Resuscitation ) จากการแข่งขัน Thailand Emergency Medicine Tournament (TEM) ซึ่งจัดโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ง ชาติ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีและแหล่งฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555

Pin It on Pinterest