ปี 2555 รับมอบใบรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO15189 : 2007 ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบใบรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO15189 : 2007 ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จาก คุณสุวรรณนา จารุนุช ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี รศ.ดร.ภาวพันธ์ ภัทรโกศล หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมฝ่ายจุลชีววิทยา ตึก อปร ชั้น 15 ฝ่ายจุลชีววิทยาได้ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา และภูมิคุ้มกันวิทยาให้แก่ผู้ป่วย และผู้รับบริการภายนอกโดยยึดเจตจำนง คือ “ ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว มีคุณภาพมาตรฐานสากล เป็นแหล่งอ้างอิงระดับชาติ “ และได้เริ่มดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO15189 มาตั้งเเต่ปี 2552 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาอย่างต่อเนื่องและได้ยื่นขอการรับรองจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ผ่านกระบวนการตรวจสอบและเข้าเยี่ยมสำรวจจากคณะผู้เยี่ยมสำรวจภายนอก ซึ่งได้รับคำแนะนำในการพัฒนา ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น และได้รับอนุมัติผ่านการรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO15189:2007 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ทั้งนี้การรับรองให้ไว้ตั้งเเต่วันที่ 6 มีนาคม 2555 – 5 มีนาคม 2557

Pin It on Pinterest