ปี 2545 ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เริ่มต้นพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ในปี 2542 โดยจัดทำโครงการพัฒนา คุณภาพโรงพยาบาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2541 โดยมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อปรับปรุงคุณภาพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทั้งในด้านการดูแลรักษา การบริการและบริหารจัดการ โดย

  • เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางทั้งผู้รับบริการภายในและภายนอกองค์กร
  • จัดระบบการดูแลรักษา การบริการและการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ได้ผลลัพธ์ที่ดี และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
  • ดำเนินการให้มีระบบคุณภาพที่มีกระบวนการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  • ปรับปรุงพฤติกรรมบริการของบุคลากรและสร้างวัฒนธรรมองค์กรของการทำงานร่วมกัน มีการประสานงานทั้ง ในแแนวราบและเเนวดิ่ง
  • ให้ความสำคัญทั้งต่อกระบวนการและผลลัพธ์ที่มีต่อผู้ให้บริการ

2.เพื่อจัดระบบการบริการ ที่เอื้ออำนวยต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ตลอดจนการทำการศึกษาวิจัยต่างๆ ในโรงพยาบาล

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองปณิธานดังกล่าวของโรงพยาบาล คณะผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล ปีกาญจนาภิเษก ซึ่งมุ่งเน้นการประเมินตนเอง การทบทวนการทำงาน การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยทางสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ได้ส่ง ผู้แทนเข้าเยี่ยมสำรวจครั้งเเรก เมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2544 และหลังจากโรงพยาบาลได้นำเสนอ และได้นำข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้ให้ไว้ไปปฏิบัติ แล้ว ทางสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จึงได้ส่งผู้แทน เข้าเยี่ยมสำรวจซ้ำ เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2545

และทางคณะกรรมการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ได้รับพิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2545 แล้ว เห็นว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับปีกาญจนาภิเษก ในระดับสมควรได้รับรอง กระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลและคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพได้ให้ความเห็นชอบกับมติดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2545 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงนับเป็น โรงพยาบาลลำดับที่ 19 ของประเทศที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของชาวจุฬาฯ ทั้งมวล

 

 

Pin It on Pinterest