ศูนย์การเดินและการเคลื่อนไหว

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการเดินและเคลื่อนไหว เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ และรักษาฟื้นฟูผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการเดิน การเคลื่อนไหวและการทรงตัวแบบครบวงจรด้วยวิทยาการทางการแพทย์ขั้นสูง โดยความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพ ปัจจุบันศูนย์ฯ ได้ให้บริการในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ ผู้ป่วยโรคระบบประสาทผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และเด็กสมองพิการ โดยให้บริการร่วมกับคลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า และคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูทางกีฬา

นอกจากนี้ศูนย์ฯ ได้ให้บริการด้านวิชาการทั้งการจัดอบรมวิชาการ การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัย สำหรับแพทย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และนิสิตในระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการศึกษา และเป็นแหล่งขององค์ความรู้ที่สามารถอ้างอิงทางวิชาการทั้งในระดับชาติ และนานาชาติได้

คณะกรรมการศูนย์

 1. ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา ที่ปรึกษา
 2. รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล หัวหน้าศูนย์
 3.  รศ.นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม รองหัวหน้าศูนย์
 4. รศ.นพ.สมพล สงวนรังศิริกุล กรรมการ
 5. ผศ.ดร.นพ.ภาสกร วัธนธาดา กรรมการ
 6. ผศ.พญ.รัตนา รัตนาธาร กรรมการ
 7. ผศ.(พิเศษ)นพ.ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ กรรมการ
 8. อ.นพ.จิรันดร์ อภินันทน์ กรรมการ
 9. อ.นพ.ภัทรพล ยศเนืองนิตย์ กรรมการ
 10. อ.พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์ กรรมการ
 11. อ.นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข กรรมการ
 12. นายกิตติกร สีหาบุตร กรรมการและเลขานุการ

เจตจำนงค์ของศูนย์ฯ

 1. สร้างความเป็นเลิศทางการบริการทางการแพทย์ด้านการเดิน และเคลื่อนไหว
 2. สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยด้านการเดิน และเคลื่อนไหว
 3. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเดิน และเคลื่อนไหว

วัตถุประสงค์

 1. บริการตรวจวิเคราะห์ และฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการเดิน การเคลื่อนไหว และ การทรงตัวจากโรคต่าง
 2. บริการการรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บจากการกีฬาแบบครบวงจรด้วยวิทยาการทางการแพทย์ขั้นสูง โดยความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพ
 3. จัดการเรียนการสอนร่วมกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 4. ดำเนินงานวิจัยด้านการเดิน การเคลื่อนไหวและการทรงตัว
 5. พัฒนานวัตกรรมละนำมาใช้ยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาล
 6. เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการเดินและเคลื่อนไหว
ตั้งอยู่ที่ อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 ห้อง 401/1 ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์การกีฬา
ให้บริการตรวจวิเคราะห์การเดิน และการเคลื่อนไหวด้วยกล้องอินฟาเรดความเร็วสูงและโปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ (3 d Motion analysis) ตรวจวัดการทำงานของกล้ามเนื้อแบบไส้สาย (Wireless EMG) ตรวจวัดการลงน้ำหนักและแรงกดที่เท้า (Force pressure platform) สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และนักกีฬา อีกทั้งให้บริการทางวิชาการสำหรับแพทย์ แพทยประจำบ้านต่อยอด นิสิตระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต อาทิการเก็บข้อมูลการวิจัย และจัดอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจประเมินการเคลื่อนไหว

คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า
ตั้งอยู่ที่ ตึก สธ. (ผู้สูงอายุ) ชั้น 6
ให้บริการตรวจประเมิน และรักษาฟื้นฟูโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการเดิน การทรงตัวและการเคลื่อนไหว เช่น กลุ่มโรคพาร์กินสัน กลุ่มโรคหลอดเลือดในสมอง ผู้สูงอายุเสี่ยงล้ม เป็นต้น ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้แก่ Computerized balance training device, special treadmill, gaming balance training device

คลินิคเวชศาสตร์ฟื้นฟูทางกีฬา
ตั้งอยู่ที่ อาคารภปร ชั้น 5
ให้บริการตรวจประเมินผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูทางกีฬา และส่งต่อเพื่อทำการรักษา ฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด รวมทั้งส่งตรวจประเมินการเคลื่อนไหว ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์การเดิน และการเคลื่อนไหว เพื่อประเมินความก้าวหน้าจากผลของการรักษา ฟื้นฟู เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้ (return to sports)


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเดินและการเคลื่อนไหว  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 • อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 สำหรับการตรวจวิเคราะห์การเดิน การเคลื่อนไหว และการทรงตัว
 • อาคาร ส.ธ. ชั้น 6 สำหรับการรักษาและฟื้นฟูการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติอย่างครบวงจร
 • อาคารภปร ชั้น 5 สำหรับการรักษาด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูทางกีฬา

โทรศัพท์  02 256 4000 ต่อ 70704-4


Pin It on Pinterest