ศูนย์กระจกตาและผิวดวงตา

 

บริการรักษาผู้ป่วยโรคกระจกตาทุกชนิดอย่างครบวงจร

 

“กระจกตา” เป็นส่วนโปร่งด้านหน้าของตาที่ทำให้เกิดจุดหักเหแสง เราจึงสามารถมองเห็นและโฟกัสภาพได้อย่างชัดเจน เมื่อเกิดความผิดปกติหรือกระจกตาได้รับบาดเจ็บ อาจทำให้ความสามารถในการมองเห็นลดลง หรืออาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้

 

ความเป็นมาของศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา ให้การบริการรักษากระจกตาโดยเฉพาะ ด้วยอุปกรณ์และวิทยาการรูปแบบใหม่แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งแต่เดิมศูนย์ฯแห่งนี้คือ หน่วยกระจกตา ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีชื่อเสียงในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้กับผู้ป่วยสำเร็จสองรายแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ก่อนจะก่อตั้งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เช่นทุกวันนี้ ซึ่งได้เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการ โรคผิวกระจกตา และผู้ที่มีภาวะพร่องเนื้อเยื่อลิมบัส ไม่นับรวมโรคกระจกตาเสื่อม กระจกตาอักเสบ กระจกตาติดเชื้อ ด้วยทีมแพทย์ประจำศูนย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกระจกตาระดับต้นๆ ของเมืองไทย

 

ศูนย์ฯ ให้การบริการรักษากระจกตาโดยเฉพาะ ด้วยอุปกรณ์และวิทยาการรูปแบบใหม่แห่งแรกของประเทศไทย

 

เกี่ยวกับศูนย์

ผศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตาฯ กล่าวว่า  ปัจจุบันศูนย์ฯ แห่งนี้ได้ทำการวิจัยเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ผิวกระจกตา ร่วมกับหน่วยวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดและเซลล์บำบัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สำเร็จเป็นแห่งแรกของประเทศ โดยในปัจจุบันศูนย์มีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับให้บริการ ได้แก่

  • การนำเลเซอร์ชนิด Femtosecond มาใช้ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
  • การพัฒนาการผ่าตัดกระจกตาโดยใช้เทคโนโลยี DALK DSAEK และ DMEK
  • การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ของกระจกตาให้กับผู้ป้วยโรคผิวดวงตา
  • การฉายรังสียูวีที่กระจกตา
  • การผ่าตัดใช้วงแหวนแก้ไขโรคกระจกตาโก่ง

เรียกได้ว่าเป็นศูนย์ฯ ที่มีศักยภาพในการรักษาโรคกระจกตาทุกชนิดอย่างครบวงจร ทำให้ผู้ป่วยโรคกระจกตาชนิดซับซ้อนจากหลากหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศจึงถูกส่งตัวมารักษา ณ ศูนย์ฯ แห่งนี้ ปัจจุบันศูนย์ฯ มีการตรวจผู้ป่วยกว่า 300 รายต่อเดือน ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตากว่า 120 รายต่อปี และรักษาด้วยการใช้สเต็มเซลล์ภายใต้ทุนวิจัยแผ่นดินและทุน สวทช. กว่า 30 รายต่อปี

 

ปัจจุบันได้ทำการวิจัยเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ผิวกระจกตา ร่วมกับหน่วยวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดและเซลล์บำบัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สำเร็จเป็นแห่งแรกของประเทศ

 

ในอนาคตศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตาจะมีการพัฒนาการให้บริการทัดเทียมกับต่างประเทศ ได้แก่ การทำระบบฐานข้อมูลของผู้ป่วยเปลี่ยนกระจกตา เพื่อติดตามผลและใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการทำวิจัย พร้อมโครงการให้ความรู้และการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มผู้ป่วยในอนาคต อีกทั้งพัฒนาระบบการให้บริการแบบ One-stop Service เพื่อให้สะดวกสบายต่อผู้ป่วยและญาติมากขึ้น

 


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา
อาคาร ภปร ชั้น 11 ที่แผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
โทรศัพท์ 02 256 4142


Pin It on Pinterest