ศูนย์โรคติดเชื้อ

 

พัฒนาคุณภาพการรักษาโรคติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วยรายใหม่

 

โรคติดเชื้อ คือ โรคหรือภาวะเจ็บป่วยที่เกิดจากร่างกายได้รับจุลชีพก่อโรคที่เรามองไม่เห็น ทำให้ยากต่อการรักษา ขณะเดียวกันการเกิดขึ้นและการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคชนิดใหม่ๆ ยิ่งทำให้การรักษาต้องอาศัยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความใส่ใจ เข้าใจ และรู้เท่าทันเชื้อโรค เพื่อวินิจฉัยและให้การรักษาอย่างมีมาตรฐานตรงจุด

ความเป็นมาของศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการรักษาโรคติดเชื้อเสมอมา จึงมีบริการการรักษาที่เหมาะสมสามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง โดยทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการรักษาร่วมกับสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการดูแลรักษาโรคเฉพาะทางอายุรศาสตร์เขตร้อน (มาลาเรีย เลปโตสไปโรซิส ไทฟอยด์ พาราไทฟอยด์ ริคเก็ตเซีย พยาธิลำไส้ ฯลฯ) โรคเอดส์ ซึ่งพบสัดส่วนการเข้ารักษามากเป็นลำดับต้นๆ ของคลินิก และโรคติดเชื้อที่พบในผู้ป่วยของอายุรศาสตร์สาขาอื่นๆ ซึ่งการตรวจสอบเชื้อต่างๆ ที่เป็นที่มาของโรคได้รับความร่วมมือจากภาควิชาจุลชีววิทยา อิมมูโนโลยี และภาควิชาปรสิตวิทยา ในการวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วย จึงทำให้การรักษาทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรวดเร็วและได้มาตรฐานการรักษา  

 

ศูนย์ฯแห่งนี้ทำงานภายใต้หลักคิดที่ว่า ‘Treatment as a Prevention’ หรือการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อในปัจจุบัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วยรายใหม่

 

เกี่ยวกับศูนย์

รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า ศูนย์ฯแห่งนี้ทำงานภายใต้หลักคิดที่ว่า “Treatment as a Prevention” หรือการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อในปัจจุบัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วยรายใหม่ โดยมีพันธกิจสำคัญที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดกับบุคคลทั่วไปต่อการป้องกันโรคยอดนิยมอย่าง HIV ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจอย่างเหมาะสม ผ่านการรณรงค์ใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เพื่อลดปริมาณของผู้ป่วยรายใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์ทั้งในทางสาธารณสุขและสังคมส่วนรวม

 

นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังได้ริเริ่มโครงการศึกษาผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการรักษา HIV อย่างต่อเนื่องร่วมกับ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เป็นเวลายาวนานกว่า 10 ปี เพื่อมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ให้เกิดจากการต่อยอดการรักษาที่เที่ยงตรง ด้วยการสร้างฐานข้อมูลการวิจัยจากพันธุกรรมจากโครงสร้างของผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ในทวีปเอเชีย และคาดว่าผลที่ได้รับจากโครงการจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับคนไข้ในประเทศไทยและอีกหลายประเทศอีกด้วย

 


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคติดเชื้อ

อาคาร ภปร ชั้น 2

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ 02 256 4578


Pin It on Pinterest