ศูนย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

“จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพที่ซับซ้อนของประชาชน ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่แม่นยำได้มาตรฐานและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย”

 

ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของประชาชนมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงมีนโยบายให้ตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ ให้เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาระบบการบริการรักษาพยาบาลให้มีความเป็นเลิศ ครบวงจร และพัฒนางานวิจัย สู่การนำมาใช้ในเวชปฏิบัติทั้งด้านการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย และป้องกันโรคหรือภาวะที่เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม โดยมี ศ.ดร.พญ.กัญญา ศุภปีติพร หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ และคณะกรรมการบริหารศูนย์ร่วมกันบริหารจัดการ

    

เป้าหมายสำคัญของการจัดตั้งศูนย์ฯ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศและพัฒนางานวิจัย ตามแผนยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีภารกิจ ดังนี้

  • พัฒนาการบริการทางการแพทย์แม่นยำให้ได้มาตรฐานและทันสมัย โดยครอบคลุมทั้งด้านการตรวจทางพันธุศาสตร์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำ การดูแลรักษาที่เฉพาะบุคคลหรือตรงจุด (personalized treatment or targeted therapy) การให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมอย่างครบวงจร ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ชั้นสูง
  • จัดตั้ง Core Facility สำหรับเทคโนโลยีด้านจีโนม เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาสู่การนำมาใช้ในเวชปฏิบัติทั้งด้านการวินิจฉัย การดูแลรักษาผู้ป่วย และป้องกันโรคหรือภาวะที่เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม
  • ให้การฝึกอบรม และพัฒนาการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สามารถเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมระดับชาติและนานาชาติ
  • พัฒนางานวิจัยด้านเวชพันธุศาสตร์ ผลิตผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถนำประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน
  • สร้างเครือข่ายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการวินิจฉัยการรักษา การป้องกันโรค รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นต้นแบบการบริบาลผู้ป่วย


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

อาคาร สก ชั้น 9 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์ โทร 02 256 4000 ต่อ 3354
และ ชั้น 11 ธุรการฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โทร 02 256 4951
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


Pin It on Pinterest