ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย    มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานเช่นเดียวกับศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ นั่นคือ การให้ความสำคัญของการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค/เชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและ รุนแรงขึ้น แต่บทบาทที่แตกต่างกัน คือ ศูนย์ฯ แห่งนี้จะมุ่งเน้นการทำงานเชิงคลินิกหรือการให้บริการผู้ป่วย ด้วยการสร้างความพร้อมทั้งในเชิงโครงสร้าง อาคาร อุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้ป่วยโรคอื่นๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วย


ให้บริการผู้ป่วยและควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่
ที่กระจายอย่างรวดเร็ว
และรุนแรงขึ้น

การบริการผู้ป่วยไม่เพียงแต่โรคอุบัติใหม่เท่านั้น โรคอุบัติซ้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นก็ต้องเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดด้วยเช่นกัน อาทิ กลุ่มผู้ป่วย “วัณโรคดื้อยาหลายขนาน” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเชื้อที่เป็นปัญหาในประเทศไทยเละปัญหาทั่วโลกอย่างมากในปัจจุบัน อันเป็นผลมาจากการรักษาวัณโรคที่ไม่ถูกวิธีและขาดการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง (Lost to follow up) ส่งผลให้เกิดวัณโรคดื้อยาหลายขนานเพิ่มมากขึ้น โดยการรักษาจะมีความซับซ้อนขึ้นในทุกมิติ อาทิ ต้องใช้ยาที่มีผลข้างเคียงมากขึ้น ผู้ป่วยต้องมาโรงพยาบาลเพื่อฉีดยานานอย่างน้อย 6 เดือน ค่าใช้จ่ายเรื่องยาสูงขึ้นกว่า 50 เท่า (จากวัณโรคที่ไม่ดื้อยา ประมาณ 3,000 บาท/ราย เพิ่มขึ้นเป็น 150,000 บาท/ราย เมื่อกลายเป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนาน) อีกทั้งระยะเวลาในการรักษาต้องนานขึ้นจาก 6 เดือน เป็น 18 เดือน ดังนั้น การดำเนินการกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาของศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก  คือ การเปิดบริการ “คลินิกพิเศษ” เพื่อติดตามอาการของผู้ป่วยทั้งวัณโรคไม่ดื้อยา และวัณโรคดื้อยาหลายขนานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง มีทีมจากหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมดูแลรักษาและติดตามผู้ป่วย เช่น แพทย์อายุรกรรมโรคปอด แพทย์อายุรกรรม สาขาวิชาโรคติดเชื้อ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร One stop service โดยมีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จในรักษาวัณโรค หยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคสู่คนทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ และเป็นต้นแบบที่ดีของโรงเรียนแพทย์ ในการดูแล รักษาติดตามผู้ป่วยวัณโรคแบบครบวงจร

สำหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Infection Control : IC)  ซึ่งหมายรวมถึงโอกาสที่จะติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยสู่ผู้ป่วยอื่นๆ และผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการลดโอกาสในการสัมผัส (Expose) กับเชื้อโรคในทุกช่องทาง ได้แก่ การปรับปรุงพื้นที่อาคารจงกลนี ชั้น 4 เพื่อใช้เป็นห้องแยก พิเศษขั้นสูง สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำรุนแรง โดยเฉพาะ การใช้ระบบเซนเซอร์สั่งการเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคบนพื้นผิวต่างๆ การแยกลิฟท์สำหรับขนส่งผู้ป่วยจากแผนกฉุกเฉินสู่ห้องผู้ป่วย โรคติดเชื้อ เป็นต้น สำหรับในอนาคตนั้น ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิกกำลังจะก้าวไปสู่การใช้ UV-C Disinfection Robots หรือหุ่นยนต์อัจฉริยะที่สามารถฆ่าเชื้อได้ถึงระบบสปอร์ของเชื้อราและไวรัสด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต-ซี (UV-C) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมแห่งอนาคต ที่จะช่วยลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานในห้องของผู้ป่วยโรคติดเชื้อ

นอกจากจะใช้นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำรุนแรงแล้ว การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้แก่บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องก็เป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญที่จะผลักดันให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นต้นแบบของงานบริการผู้ป่วยโรคติดเชื้อให้กับสถาบันทางการแพทย์อื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในอนาคต

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โดยมี ผศ.นพ.(พิเศษ)โอภาส พุทธเจริญ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก เปิดให้บริการด้านคลินิกและหอผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้สงสัยโรคอุบัติใหม่ที่เข้ารับการรักษา ณ อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 3 และ ชั้น 4 ดังนี้

  • คลินิกโรคอุบัติใหม่ (EID Clinic) อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 3
  • หอผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ (EID Unit) อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 4

สำนักงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก.

ชั้น 3 อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์

โทร 02-256 5135


Pin It on Pinterest