ศูนย์โรคไตในภาวะวิกฤต

 

บริการรักษาผู้ป่วยจากภาวะไตวายเฉียบพลัน ด้วยการ ฟอกไต

 

ปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยในห้อง ICU ที่เพิ่มสูงขึ้นว่าร้อยละ 60-70 มาจากภาวะไตวายเฉียบพลันในภาวะวิกฤต การฟอกไตอย่างทันท่วงทีจึงมีผลต่อการรอดชีวิตของผู้ป่วยถึงร้อยละ 50 และยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังรักษาอีกด้วย

 

ความเป็นมาของศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต ได้พัฒนามาจากการสร้างประสิทธิภาพในการรักษาของทีมบำบัดทดแทนไต ที่ทำหน้าที่สนับสนุนให้ผู้ป่วยผ่านพ้นวิกฤตร่วมกับทีมแพทย์ที่ดูแลในหอผู้ป่วยวิกฤต เมื่อพบผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้เรื่องการฟอกไต ด้วยการบำบัดทดแทนไต หรือที่เรียกว่า การฟอกไต ทั้งการฟอกไตระยะสั้น ที่ใช้ระยะเวลาการฟอกต่อเนื่องประมาณ 6 ชั่วโมง และการฟอกไตระยะยาว ที่ใช้ระยะเวลาต่อเนื่องประมาณ 24 ชั่วโมง

ศูนย์ฯ แห่งนี้ ได้พัฒนามาจากการสร้างประสิทธิภาพในการรักษาของทีมบำบัดทดแทนไต ที่ทำหน้าที่สนับสนุนให้ผู้ป่วยผ่านพ้นวิกฤตร่วมกับทีมแพทย์ที่ดูแลในหอผู้ป่วยวิกฤต

 

เกี่ยวกับศูนย์

ผศ.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า นอกจากการฟอกไต ศูนย์ฯ แห่งนี้ยังช่วยประคับประคองการทำงานของอวัยวะต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน เช่น ตับ หรือหัวใจ รวมถึงการฟอกเลือด โดยบุคลากรผู้ชำนาญการควบคู่กันไปอีกด้วย อีกทั้งหลังจากช่วยเหลือผู้ป่วยจนพ้นวิกฤตแล้ว ทางศูนย์ฯ จะคอยติดตามเฝ้าระวังอาการฟื้นตัวของไต และแนะนำการดูแลตัวเองให้กับผู้ป่วย รวมถึงคอยแจ้งนัดหมายให้ผู้ป่วยมาตรวจเช็คอาการอย่างสม่ำเสมอทุก 2-3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับผู้ป่วยที่ไตสามารถกลับมาทำงานได้ดีแล้ว

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต ประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรด้านการวิจัยได้มีการพัฒนาการวิจัยเพื่อให้ตัวชี้วัดของการรักษามีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น มีการเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยทางศูนย์ได้เปิดอบรมการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง(continuous renal replacement therapy, CRRT) ระยะสั้น ปีละ 5 คอร์ส (ทั้งคอร์สภาษาไทย และคอรส์ ภาษาอังกฤษ) โดยมีเป้าหมายจะเป็นศูนย์แห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคที่ทำงานดูแลผู้ป่วยควบคู่ไปกับงานวิจัยด้านโรคไตในอนาคต

ศูนย์ฯ แห่งนี้ยังช่วยประคับประคองการทำงานของอวัยวะต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน เช่น ตับ หรือหัวใจ รวมถึงการฟอกเลือด โดยบุคลากรผู้ชำนาญการควบคู่กันไปอีกด้วย


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 2
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 02 256 4000 ต่อ 81014-9

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ได้ที่

เว็บไซต์ศูนย์โรคไตในภาวะวิกฤต

Pin It on Pinterest