ศูนย์โรคมะเร็งครบวงจร

 

บริการรักษาผู้ป่วย โรคมะเร็ง ครบวงจรโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากสหสาขาวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง

 

โรคมะเร็ง เกิดจากการแบ่งตัวผิดปกติจากเซลล์ดั้งเดิมของร่างกาย และยังเป็นโรคเฉพาะทางที่รักษาได้ยากกว่าโรคอื่น ๆ ทำให้มีแนวโน้มที่ผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี โรคมะเร็งจึงกลายเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ทั่วโลก

 

ความเป็นมาของศูนย์

แนวโน้มการรับผู้ป่วยมะเร็งเข้ารับการรักษาในศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี และเนื่องจากธรรมชาติของมะเร็งมีความซับซ้อน การบำบัดรักษาจึงต้องอาศัยวิธีบูรณาการร่วมกันหลายด้าน ทำให้การรักษาของศูนย์ฯ แห่งนี้ ได้คัดสรรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้การรักษาเกิดประสิทธิผลสูงสุด

 

เกี่ยวกับศูนย์

รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา นอกจากศูนย์ฯ ได้รวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากสหสาขาวิชาชีพแล้ว ยังทำการรักษาควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีระดับสูง เช่น หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Surgery) เครื่องฉายแสง เครื่อง MRI รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยครบรอบด้าน มีการให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ อีกทั้งยังส่งเสริมสุขภาพระหว่างการรักษา และติดตามสุขภาพผู้ป่วยเมื่อจบการรักษาแล้ว เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างครบวงจร เพราะผู้ป่วยควรมีสิทธิการรักษาอย่างเท่าเทียม ได้มาตรฐานและครอบคลุมด้วยสิทธิการรักษาอย่างดีที่สุด

ศูนย์ โรคมะเร็ง ครบวงจร

ธรรมชาติของมะเร็งมีความซับซ้อน การบำบัดรักษาจึงต้องอาศัยวิธีบูรณาการร่วมกันหลายด้าน

 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร ได้ลงนามเป็นสถาบันพี่น้อง (Sister Institution) กับ MD Anderson Cancer Center สถาบันผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งระดับโลก ที่เมืองฮุสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสถาบัน จัดประชุมวิชาการ ทั้งด้านงานวิจัยและด้านงานบริการทางการแพทย์ และมีการพัฒนางานบริการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้าง “โครงข่ายข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็ง” สำหรับแต่ละโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถให้บริการผู้ป่วยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาศักยภาพในการผลิตยารักษาโรค โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ยาเคมีบำบัดหรือที่เรียกกันว่า คีโม (Chemical Therapy) มีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการของโรค ยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) มีฤทธิ์ในการมุ่งรักษาเฉพาะจุด ทำให้ผลข้างเคียงลดลง และยาภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) มีฤทธิ์ในการปลดล็อกการซ่อนตัวของเซลล์มะเร็ง เพื่อให้ภูมิคุ้มกันร่างกายสามารถเข้าไปกำจัดได้ ซึ่งทางศูนย์ฯ ให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยดังกล่าวเป็นอย่างมากเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร
อาคารว่องวานิชย์ ชั้น 4
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 02 256 4100


Pin It on Pinterest