ศูนย์เวชบำบัดวิกฤติ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชบำบัดวิกฤติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หรือ Critical Care Excellent Center ถือเป็นอีกหนึ่งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ที่เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการรักษาที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อพัฒนาการรักษาแบบสหวิชาชีพให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีบุคลากรดูแลผู้ป่วยซับซ้อน และรับรักษาผู้ป่วยในภาวะวิกฤติจำนวนมาก ตามสถิติแล้วในแต่ละปีมีผู้ป่วยวิกฤติเข้ามาทำการรักษาถึงปีละราว 10,000 ราย

 

“การมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชบำบัดวิกฤติ จะช่วยให้งานบริการทางการแพทย์บริหารได้อย่างครบวงจร สามารถฝึกอบรมนิสิตแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนางานวิจัยเพื่อผู้ป่วยวิกฤติได้อย่างก้าวกระโดด”

 

ที่มาของการจัดตั้งศูนย์ฯ ด้านเวชบำบัดวิกฤติ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์รวมบุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขา และเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการรักษาที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาการรักษาแบบสหวิชาชีพให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด หนึ่งในนั้นคือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชบำบัดวิกฤติ หรือ Critical Care Excellent Center  โดยมี ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชบำบัดวิกฤติ มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ อาทิ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ฝ่ายอายุรศาสตร์ ศ.นพ.รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ รศ.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ ฝ่ายอายุรศาสตร์ ผศ.นพ.สหดล ปุญญถาวร ฝ่ายวิสัญญีวิทยา พ.ต.ต.นพ.ธรรมศักดิ์ ทวิชศรี ฝ่ายวิสัญญีวิทยา ฯลฯ ร่วมกันบริหารจัดการ

เป้าหมายสำคัญของการจัดตั้งศูนย์ฯ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชบำบัดวิกฤติจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนางานด้านผู้ป่วยวิกฤติในด้านต่างๆตามแผนยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีภารกิจ ดังนี้

  1. พัฒนางานด้านบริการ เพื่อให้มีการจัดการให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤติให้ได้มาตรฐานสูงสุด
  2. พัฒนาการเรียนการสอนต้านเวชบำบัดวิกฤติสำหรับแพทย์ทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและหลังปริญญาแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านเวชบำบัดวิกฤติ พยาบาล และพยาบาลเฉพาะทางด้านเวชบำบัดวิกฤติรวมถึงบุคลากรวิชาชีพอื่นๆ
  3. พัฒนาองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ มีการส่งเสริมให้เกิดวิจัยด้านผู้ป่วยวิกฤติอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างระบบนิเวศน์พื้นฐานให้สามารถส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่สามารถนำไปช่วยในการแก้ไขพัฒนาการดูแลผู้ป่วยได้

ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชบำบัดวิกฤติ กล่าวว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชบำบัดวิกฤติมีสำนักงานกลางในการกำกับดูแล และมีหน่วยงานย่อยครอบคลุมคลินิกผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วยใน 13 แห่ง อาทิ หอผู้ป่วยวิกฤติอายุรกรรม หอผู้ป่วยวิกฤติสูตินรีเวช หอผู้ป่วย NS ICU เป็นต้น

ทั้งนี้ ในส่วนการทำงานภายในศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชบำบัดวิกฤติประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ

  1. ฝ่ายบริการทางคลินิก (Service) มีบทบาทในการดูแลการรักษาผู้ป่วยในภาวะวิกฤติทั้งก่อนเข้า ระหว่างเข้าและหลังเข้าหอผู้ป่วยวิกฤติ ผลงานจากฝ่ายบริการทางคลินิก เช่น การพัฒนาระบบการช่วยชีวิตขั้นสูงด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจ / การดำเนินการจัดตั้งระบบการดูแลผู้ป่วยก่อนวิกฤติในโรงพยาบาล / การพัฒนาการดูแลที่ได้มาตรฐานในหอผู้ป่วยวิกฤติ เป็นต้น
  2. ฝ่ายฝึกอบรม (Teaching) การพัฒนาการเรียนการสอนในทุกระดับ ทั้งในระดับก่อนและหลังปริญญาแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์แบบสหสาขาวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติเพื่อนำไปต่อยอดการรักษาให้เกิดผลสูงสุด โครงการการสอนที่โดดเด่นมากของฝ่ายฝึกอบรม คือ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอายุรแพทย์ปลูกถ่ายไตหลักสูตร 1 ปีตั้งแต่ปีพ. ศ. 2559 ซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ
  3. ฝ่ายพัฒนาและวิจัย (Research) ดูแลด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลการดูแลผู้ป่วยในห้อง ICU ให้ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลภาย
  • ความมุ่งหวังของศูนย์ฯ ในอนาคตคาดการณ์ว่าผู้ป่วยวิกฤติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นแหล่งบริการทางการแพทย์ที่รองรับผู้ป่วยจากทั่วประเทศ ซึ่งคณะทำงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชบำบัดวิกฤตินี้จะช่วยยกระดับการดูแลผู้ป่วย เป็นแกนให้สหวิชาชีพร่วมมือกันทำงานและแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญในงานซึ่งกันและกัน

 

 Pin It on Pinterest