เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือและแบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการส่งตรวจทางพยาธิวิทยา
คู่มือขั้นตอนการอุทิศร่างกาย
คู่มือการส่งตรวจทางจุลชีววิทยา
คู่มือการใช้งานระบบ FMIS : ข่าวสารและความรู้
WS 1. มาตรฐานการบัญชี
WS 2. Training เครื่องมือแพทย์
WS 3. Training ครุภัณฑ์สินทรัพย์
WS 4. Training ครุภัณฑ์อาคาร
คู่มือการใช้งานระบบ FMIS : ขั้นตอนแนวทางปฏิบัติและรหัสต่าง ๆ
1.ขั้นตอนการขอนุมัติชื้อจ้าง ขออนุมัติซ่อม
2.ขั้นตอนการยืมเงิน ใบเหลือง ใบฟ้า (1)
3.ขั้นตอนการเบิกพัสดุจากศูนย์จ่ายพัสดุ
4.วิธีเลือกหน่วยงานผู้เบิกวัสดุ
5.ขั้นตอนการพิจารณาใบเบิกพัสดุ
6.ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองภาษี
7.ขอบเขตการจัดชื้อของทุนหมุนเวียน
8.การ VPN เข้าระบบ FMIS
คู่มือปฏิบัติงานนิสิตแพทย์เวชปฏิบัติ ปี 2560
ข้อที่ 1.บทนำ
ข้อที่ 2.ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานเวชระเบียน
ข้อที่ 3.หน่วยฉุกเฉิน ฝ่ายผู้ป่วยนอก
ข้อที่ 4.ภาควิชาจุลชีววิทยา
ข้อที่ 5.ภาควิชานิติเวชศาสตร์
ข้อที่ 6.ภาควิชาพยาธิวิทยา
ข้อที่ 7.ภาควิชาปรสิตวิทยา
ข้อที่ 8.ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
ข้อที่ 9.ภาควิชารังสิวิทยา
ข้อที่ 10.ฝ่ายธนาคารเลือด
ข้อที่ 11.ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ข้อที่ 12.คำประกาศของผู้ป่วยและคู่มือพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ข้อที่ 13.ระเบียบหอสมุดคณะแพทย์
ข้อที่ 14.ระเบียบหอพักคณะแพทยศาสตร์
ข้อที่ 15.สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล
ข้อที่ 16.การปฏิบัติงานระบบเภสัชกรรม
ข้อที่ 17.แผนรับสาธารณภัยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์