ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มฝ่ายสนับสนุนภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีหน้าที่ในการพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลอย่างไม่หยุดยั้ง ตามปณิธานของฝ่ายที่จะ​ “พัฒนาบริการเพื่อมุ่งสู่ Digital Hospital โดยยึดถือมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจ มั่นใจในเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล”

โดยที่ผ่านมา ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาผลงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยมากมาย ได้แก่

 • พัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ (HIS) โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาระบบเพื่อให้บริการผู้ป่วย เช่น
  • ตู้บัตรคิวอัตโนมัติ (Smart Kiosk) ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับคิวและรับทราบขั้นตอนการเข้าพบแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการรอคิวเข้ารับการคัดกรองตรวจ รวมถึงสามารถดูรายละเอียดสิทธิการรักษาต่าง ๆ ของตนเองได้ผ่านเครื่องนี้เครื่องเดียว
  • พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อระบบ Scan เอกสารสำคัญ สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย
 • พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลทั้งในเรื่อง Fiber Optic และสาย UTP โดยติดต้ังระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้วยการเพิ่ม Hardware และ Software ที่เกี่ยวข้อง
  • ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) ให้ครอบคลุมพื้นที่ตามอาคารต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล
  • พัฒนาเว็ปไซต์หน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล

 

พันธกิจ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีหน้าที่หลักดังนี้

 1. ดูแลระบบสารสนเทศให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
 2. ดูแลบริหารข้อมูลให้เป็นที่เชื่อถือ ได้มาตรฐาน ลดความเสี่ยง และสามารถรักษาความลับได้
 3. ดูแลความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศให้ได้ตามมาตรฐาน
 4. บริการรับแจ้ง แก้ไขปัญหา และให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
 5. ให้บริการข้อมูลสำหรับผู้บริหารและบุคลากร ผู้ป่วย และองค์กรภายนอก
 6. ติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการขยายการใช้งานให้ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาล
 7. นำระบบสารสนเทศและข้อมูลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย การบริหาร การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. พัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล สำหรับงานบริการรักษาพยาบาลและงานสนับสนุน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไป ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและบุคลากรภายในองค์กร ให้ได้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 


ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารจอดรถ 3 ชั้น 14
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 02 649 4000 ต่อ 3236, 3237
02 256 5463


เว็บไซต์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Pin It on Pinterest