ฝ่ายบริหารงานพัสดุ

 

ดูแลและบริหารจัดการงานครุภัณท์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

ฝ่ายบริหารงานพัสดุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้การสนับสนุนในด้านการจัดหาพัสดุ เก็บรักษาคงคลัง เบิก-จ่ายพัสดุทั่วไป ยกเว้นยาและเวชภัณฑ์ บริหารจัดการงานครุภัณฑ์ จำหน่ายพัสดุชำรุดฯ พัสดุบริจาค และดูแลงานพัสดุพิพิธภัณฑ์ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายบริหารงานพัสดุ แบ่งออกเป็น 3 หน่วยงานย่อย ได้แก่

  1.  หน่วยงานบริหารการจัดซื้อและจัดจ้าง รับผิดชอบภารกิจ ดังนี้
   1.1  งานวางแผนและบริหารการจัดซื้อและจัดจ้าง รวมถึงการออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
   1.2  งานประสานกับลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก รวมไปถึงการจัดทำสัญญา
   1.3  งานขอตั้งรหัสวัสดุ/รหัสครุภัณฑ์

 

  1. หน่วยงานบริหารงานกลาง
   2.1  งานธุรการและสารบรรณ โดยดูแลเกี่ยวกับงานธุรการ งานโครงการฯ การบริหารและพัฒนาคุณภาพของฝ่าย
   2.2  งานบริหารการตรวจรับ โดยดูแลเกี่ยวกับการบริการการจัดส่งพัสดุตามใบสั่งซื้อ/จ้าง ประเมินและวิเคราะห์สินค้า การบริหารสัญญา และการตรวจสอบ รับ และออกใบวางบิล
   2.3  งานสินทรัพย์ โดยดูแลเกี่ยวกับการสำรวจและบันทึกข้อมูลลงทะเบียน ออกรหัส ทำประวัติครุภัณฑ์และวัสดุถาวร รวมถึงการรับลงทะเบียนพัสดุส่งคืน/พัสดุชำรุด/พัสดุบริจาค งานประมูล งานให้บริการยืมพัสดุ และงานพัสดุพิพิธภัณฑ์

 

 1. หน่วยงานคลังและศูนย์จ่ายพัสดุทั่วไป
  3.1  งานเกี่ยวกับพัสดุทั่วไปทั้งหมด ได้แก่ งานวางแผน  งานบริหาร  การขอตั้งรหัสพัสดุ รายงานการเบิก-จ่ายพัสดุในคลัง และงานคลังอะไหล่ช่าง จากฝ่ายบริหารงานอาคารฯ

 

พันธกิจ

ฝ่ายบริการงานพัสดุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มุ่งมั่นพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องพัสดุให้กับหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ให้เป็นที่พึงพอใจและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีหลักการดำเนินงาน ดังนี้

 1. บริหารการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานภายในโรงพยาบาล ยกเว้น ยาและเวชภัณฑ์
 2. ดำเนินการตรวจรับการบริหารจัดการครุภัณฑ์ รวมถึงจำหน่าย บริจาค รับฝาก และคืนพัสดุที่ชำรุด
 3. ดำเนินการเก็บรักษาคงคลังพัสดุ และจ่ายพัสดุทั่วไปให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล

 


ฝ่ายบริหารงานพัสดุ อาคารจอดรถที่ 3  ชั้น 2
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 02 256 5442


เว็บไซต์ฝ่ายบริหารงานพัสดุ

Pin It on Pinterest