ฝ่ายออร์โธปิดิกส์

 

ดูแลและให้บริการผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางกระดูกและข้อ รวมถึงผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อ

 

ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยความร่วมมือกับภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลักในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านกระดูกและข้อ ได้แก่ ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุมีการบาดเจ็บของกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น การบาดเจ็บจากกีฬา และผู้ป่วยที่เป็นโรคทางกระดูกและข้อต่างๆ เช่น โรคข้อเสื่อม โรคทางกระดูกสันหลัง โรคกระดูกพรุน โรคเนื้องอกกระดูก  ความผิดปกติทางกระดูกและข้อแต่กำเนิด เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนด้านออร์โธปิดิกส์ให้แก่ นิสิตแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาออร์โธปิดิกส์อีกด้วย

ในปัจจุบันคลินิกกระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 20 ราย ครอบคลุมทุกสาขาย่อยของโรคทางกระดูกและข้อ โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทางกระดูกและข้อทั่วไป และยังมีคลินิกเฉพาะโรค เช่น คลินิกข้อเทียม คลินิกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุ คลินิกโรคเท้าและข้อเท้า คลินิกเวชศาสตร์กีฬา คลินิกโรคมือ คลินิกโรคเนื้องอก เป็นต้น

 

พันธกิจ

ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลัก ดังนี้

  1. ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
  2. ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยทางด้านออร์โธปิดิกส์อย่างครบวงจร
  3. ค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องและชี้นำสังคม
  4. ให้บริการวิชาการทางด้านออร์โธปิดิกส์แก่หน่วยงานและประชาชน
  5. สนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นิสิตแพทย์ แพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
  6. จัดสภาพแวดล้อมที่ดี สะดวกและปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้รับบริการ
  7. ตรวจสอบและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ ยังให้ความสำคัญกับการเผยแพร่งานวิจัยและองค์ความรู้ทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไป ตามวิสัยทัศน์ “เพื่อการเป็นฝ่ายออร์โธปิดิกส์ชั้นนำของประเทศที่ให้ความรู้ด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่นิสิตแพทย์บัณฑิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้านอย่างมีประสิทธิผลโดยมุ่งบริการต่อผู้รับบริการด้วยคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ และสร้างงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของสังคม”

 


ฝ่ายออร์โธปิดิกส์  อาคารภปร ชั้น 5
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 02 256 4510


เว็บไซต์ฝ่ายออร์โธปิดิกส์

Pin It on Pinterest