ฝ่ายการพยาบาล

 

ดูแลและให้บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหัวใจกาชาด

 

ในอดีต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีนางผดุงครรภ์ประกาศนียบัตร จากโรงเรียนผดุงครรภ์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถของโรงพยาบาลศิริราชสำหรับพยาบาลผู้ป่วยฝ่ายหญิง และบุรุษพยาบาลสำหรับผู้ป่วยฝ่ายชายที่เป็นนายสิบพยาบาลและพลพยาบาลของกองพยาบาลทหารบกกลางเป็นผู้ดูแลผู้ป่วย จากนั้นได้มีการจัดตั้งโรงเรียนการพยาบาล เปิดสอนวิชาชีพพยาบาลเป็นครั้งแรกในกรุงสยาม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2457 โดยขึ้นกับแผนกศึกษากองพยาบาลทหารบกกลาง จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2460 หลังจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นอิสระจากการดำเนินงานภายใต้กระทรวงกลาโหมได้หนึ่งปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ยุบแผนกศึกษากองพยาบาลทหารบกกลาง และนับแต่นั้นเป็นต้นมาโรงเรียนการพยาบาลได้ถูกโอนไปขึ้นกับแผนกรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ปัจจุบันฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มุ่งมั่นให้บริการผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ โดยแบ่งงานบริการพยาบาลออกเป็น 15 กลุ่มงาน ได้แก่

 1. กลุ่มงานการพยาบาลอายุรกรรม
 2. กลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรม และจักษุ โสตฯ และออร์โธปิดิกส์
 3. กลุ่มงานการพยาบาลหอผู้ป่วยพิเศษ ภปร 14-17 และ สก 20
 4. กลุ่มงานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม ทารกแรกเกิด และห้องคลอด
 5. กลุ่มงานการพยาบาลกุมารเวชกรรม
 6. กลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะทางอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
 7. กลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยนอก
 8. กลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะทางวิกฤต
 9. กลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะทางผ่าตัด
 10. กลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะทางรังสีวินิจฉัย และรังสีวิทยา
 11. กลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะทางรังสีรักษา
 12. กลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะทางประสาทวิทยา และจิตเวช
 13. กลุ่มงานสนับสนุนบริการพยาบาล
 14. กลุ่มงานด้านพัฒนาบริการ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 15. กลุ่มงานด้านวิจัยและนวัตกรรม

 

พันธกิจ

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหัวใจกาชาด และมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็นผู้นำทางการพยาบาลในระดับสากลเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายการพยาบาลมีโครงการฝึกอบรมและโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับบุคลากรภายในเป็นประจำทุกเดือน โดยหลักสูตรจะมีการปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทันปัจจุบันมากขึ้น นอกจากนี้ ฝ่ายการพยาบาลยังเปิดหลักสูตรอบรมสำหรับสถาบันภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจอีกด้วย ซึ่งองค์ความรู้ที่เปิดอบรมจะมีทั้งเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่หลากหลายออกไป เช่น

 • หลักสูตรพยาบาลแกนนำผู้สูงอายุในโรงพยาบาล
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Wound and Stoma Care
 • หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมายที่ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมเปิดอบรมให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป

 


ฝ่ายการพยาบาล อาคารจักรพงษ์ ชั้น 2
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 02 256 4360
แฟกซ์ 02 256 4560


เว็บไซต์ฝ่ายการพยาบาล

Pin It on Pinterest