ฝ่ายอายุรศาสตร์

 

ดูแลและให้บริการผู้ป่วย รวมถึงผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรม 

 

ฝ่ายอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่เดิมนั้นคือภาควิชาอายุรศาสตร์ ในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุข ต่อมาจึงได้โอนมาขึ้นอยู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2510 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ฝ่ายอายุรศาสตร์ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาทางการแพทย์ ความก้าวหน้าทางการวิจัย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม โดยให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

1. ด้านการเรียนการสอน

ฝ่ายอายุรศาสตร์รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการด้านวิชาการและทางวิชาชีพของประเทศ ด้วยกระบวนการสอนที่สนับสนุนให้คณาจารย์มีการเตรียมการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแนวทางในการประเมินผลในแต่ละหลักสูตรที่ชัดเจน รวมถึงการสรรหาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิเหมาะสม โดยส่งเสริมการอบรม สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานของอาจารย์มีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนั้น ยังสนับสนุนปัจจัยการเรียนการสอนอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน และการค้นคว้า เช่น ห้องสมุดส่วนกลางภาควิชา ห้องสมุดสาขาวิชาต่างๆ และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเชื่อมต่อระบบ อินเตอร์เน็ตที่ใช้สืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ในห้องพักนิสิตแพทย์ ณ หอผู้ป่วย ฝ่ายอายุรศาสตร์ เป็นต้น

2. ด้านการวิจัย

ฝ่ายอายุรศาตร์สนับสนุนสาขาวิชาต่างๆ ในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงให้ความสำคัญกับการค้นคว้าและพัฒนาการวิจัย เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน และเป็นแหล่งอ้างอิงของวงวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดให้มีทีมบริการอาจารย์ผู้สนใจ เช่น คำแนะนำปรึกษาด้านสถิติ แนะนำแหล่งทุน การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน/เพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ฯลฯ

ปัจจุบัน ทางฝ่ายอายุรศาตร์ได้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยในภาควิชาแล้ว 3 หน่วยงาน และยังมีแผนงานสนับสนุนให้มี “โครงการจัดตั้งเป็นศูนย์แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง” อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของสาขาวิชานั้นๆ อีกด้วย

3. ด้านการบริการวิชาการ

ฝ่ายอายุรศาตร์ให้บริการทางการแพทย์และทางวิชาการแก่สังคม ทั้งด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ เช่น การจัดสัมมนา การจัดประชุมวิชาการ การสนับสนุนวิทยากรจากภาควิชา ฯลฯ และยังมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการแพทย์ด้านอายุรกรรมที่ถูกต้อง โดยออกวารสารชื่อ “วารสารจุฬาอายุรศาสตร์” เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าและความรู้ใหม่ๆ ทางอายุรแพทย์ให้แก่แพทย์ที่เป็นศิษย์เก่า และโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

4. ด้านบริการและสนับสนุน

ฝ่ายอายุรศาสตร์มีหน่วยงานสนับสนุนในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 20 สาขาวิชา และ 17 หน่วยการรักษา โดยสนับสนุนการบริการจัดการ รวมถึงงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และส่งเสริมสาขาวิชาที่มีความพร้อมให้พัฒนาองค์ความรู้ในแนวลึกทางวิชาชีพให้เป็นผู้นำทางวิชาการของอายุรแพทย์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เช่น ศูนย์โรคลมชัก ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง และศูนย์โรคพาร์กินสัน เป็นต้น

ภายในฝ่ายอายุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งหน่วยงานย่อยโดยเรียกเป็น “สาขาวิชา” โดยจำแนกออกเป็นทั้งหมด 20 สาขาวิชา ดังนี้

 1. สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด (Division of Cardiovascular Disease)
 2. สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ และภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ (Division of Pulmonary Disease and Pulmonary Critical Care)
 3. สาขาวิชาโลหิตวิทยา (Division of Hematology)
 4. สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร (Division of Gastroenterology)
 5. สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม (Division of Endocrinology and Metabolism)
 6. สาขาวิชาตจวิทยา (Division of Dermatology)
 7. สาขาวิชาโรคไต (Division of Nephrology)
 8. สาขาวิชาโรคติดเชื้อ (Division of Infectious Diseases)
 9. สาขาวิชาประสาทวิทยา (Division of Neurology)
 10. สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม (Division of Rheumatology)
 11. สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก (Division of Allergy and Clinical Immunology)
 12. สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก (Division of Clinical Epidemiology)
 13. สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Division of Geriatric Medicine)
 14. สาขาวิชาโภชนาการคลินิก (Division of Clinical Nutrition)
 15. สาขาวิชาโรคมะเร็งวิทยา (Division of Oncology)
 16. สาขาวิชาพิษวิทยา (Division of Toxicology)
 17. สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
 18. สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก (Perioperative and Ambulatory Medicine)
 19. สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ (Medical Genetic and Genomics)
 20. สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทั่วไป (General Medicine)

โดยแต่ละสาขาวิชาภายในฝ่ายอายุรศาสตร์ และมีนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4  5 และ 6 ขึ้นเรียนบรรยายและฝึกปฏิบัติการ จำนวนชั้นปีละประมาณ 200 คนต่อปี

 

พันธกิจ

ฝ่ายอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลัก ดังนี้

 1. ผลิตแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ใฝ่รู้และมีเจตคติที่ดี
 2. สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณค่า เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
 3. ให้บริการทางอายุรกรรมที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาค และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
 4. ให้บริการทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับชาติและนานาชาติ
 5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการทางวิชาการ และบริการทางการแพทย์ในระดับชาติและนานาชาติ
 6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย
 7. สืบค้นแสวงหาทรัพยากร และมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
 8. ตรวจสอบและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ
 9. สร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อบุคลากรในภาควิชา

นอกจากนี้ ฝ่ายอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ระดับแนวหน้าภายใต้ชื่อฝ่ายอายุรศาสตร์ ทั้งในรูปแบบของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์วารสาร และสื่อมัลติมีเดียที่ให้ความรู้ทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายการโทรทัศน์ หรือช่องยูทูป (YouTube) โดยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

 


ฝ่ายอายุรศาสตร์  อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  ชั้น 2 โซน C
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 02 256 4246
02 256 4563


เว็บไซต์ฝ่ายอายุรศาสตร์

Pin It on Pinterest