ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว

ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในด้านเวชศาสตร์ครอบครัวของโรงพยาบาล มีพันธกิจที่ชัดเจนที่จะมุ่งเน้นในการให้บริการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ตามแนวทางแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อให้บริการดูแลประชาชน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นต้นแบบทางการแพทย์ปฐมภูมิที่มีคุณภาพ

นอกจากให้บริการทางการแพทย์ตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวแล้วนั้นฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ยังมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดการฝึกอบรม เพื่อผลิตแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยโดยได้กำหนดพันธกิจไว้ ดังนี้

 1. ให้บริการและพัฒนาการรักษาพยาบาล รวมถึงการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 2. เป็นหน่วยงานต้นแบบทางการแพทย์ปฐมภูมิที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อสนับสนุนการผลิตแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรทางการแพทย์ด้านสาธารณสุข
 3. ผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการทางด้านสาธารณสุขของประเทศ
 4. สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมถึงสนับสนุนการฝึกอบรมและบริการวิชาการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

เจตจำนง

 1. หน่วยงานต้นแบบทางการแพทย์ปฐมภูมิที่มีคุณภาพและคุณธรรม
 2. ให้บริการรักษาพยาบาลแบบองค์รวมที่มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 3. ผลิตบัณฑิตและแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพให้สังคม
 4. สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย ฝึกอบรม และบริการวิชาการ
 5. มีการบริหารจัดการองค์กรที่คล่องตัว โปร่งใส และมีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร

เป้าประสงค์

 1. ต้นแบบของการให้บริการปฐมภูมิแก่กลุ่มประชากรเป้าหมายอย่างเป็นองค์รวม โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ดูแลครอบครัว และเชื่อมโยงสู่ชุมชน
 2. ให้การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคควบคู่ไปกับการรักษาพยาบาล
 3. สนับสนุนและเชื่อมโยงงานในชุมชน
 4. ให้การฝึกอบรมแก่นิสิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน
 5. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานอื่น ๆ และประชาชน
 6. บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพและคุณภาพชีวิต

สถานที่ติดต่อ :

ตึกหลิ่มซีลั่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์ :

ธุรการฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
โทร. 0-2256-5389, 0-2256-5005

หน่วยสุขศึกษา สื่อสารสนเทศ และการสร้างเสริมสุขภาพ
โทร.0-2256-4115
FACEBOOK : LiveLongStrongLife

หน่วยเยี่ยมบ้าน
โทร. 0-2256-4191


เว็บไซต์ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว

Pin It on Pinterest