ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม

 

ดูแลสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

 

ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มฝ่ายสนับสนุนภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยแบ่งออกเป็น 4 หน่วยงาน ได้แก่

  1. หน่วยอาคารสถานที่ 

เป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับโรงพยาบาลและระดับฝ่ายสามารถบริหารจัดการงาน รวมถึงเชื่อมโยงหน่วยงานและฝ่ายต่างๆ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่

1.1 งานบริหารงานอาคารและบริหารงานกลาง

1.2  งานบริหารการจัดจ้างและงานสัญญา

1.3  งานบริหารคลังอะไหล่

1.4  งานบริการสภาพแวดล้อมและงานโยธา

  1. หน่วยยานยนต์

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการรับ-ส่งผู้บริหารฯ ผู้มีอุปการคุณ บุคลากร และผู้ป่วย ซึ่งประกอบด้วยพนักงานขับรถเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งมีหน่วยบำรุงรักษายานยนต์ประจำหน่วยโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของการให้บริการ

  1.  หน่วยวิศวกรรมและงานช่าง

เป็นหน่วยงานที่บำรุงรักษาให้ระบบทางวิศวกรรมทั้งภายในและภายนอกอาคารดำเนินงานต่อได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นงานด้านเทคนิค ที่ต้องใช้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ได้แก่

3.1  งานไฟฟ้า

3.2  งานเครื่องกล

3.3  งานโยธา

 

  1. หน่วยรักษาความปลอดภัย

เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่บุคลากรและผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล มักทำงานร่วมกับหน่วยอาคารสถานที่ โดยมีการแบ่งบุคลากรระดับปฏิบัติการภายในหน่วยงานออกเป็น 3 ระดับ คือ

4.1  ระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

4.2  ระดับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาวุโส (สายตรวจ)

4.3  ระดับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ปฏิบัติการทั่วไป)

 

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้ง 4 หน่วยงาน ได้ทำงานประสานกันเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรให้สามารถบริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจ

ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีหน้าที่ให้บริการ แก่ฝ่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในพื้นที่โรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายและหน่วยงานเหล่านั้นสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังมีภารกิจในการดำเนินการเพื่อให้ผู้ป่วยและบุคลากรของโรงพยาบาลได้มีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ดี มีคุณภาพ และมีความเสี่ยงทางกายภาพต่ำที่สุด

 


ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม อาคาร จอดรถที่ 3 ชั้น 13
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ 02 256 5019


เว็บไซต์ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม

Pin It on Pinterest