ศูนย์ตรวจสุขภาพ

Checkup Center

บริการตรวจสุขภาพอย่างมีคุณภาพและครบวงจร

ในอดีต ศูนย์ตรวจสุขภาพได้รับการจัดตั้งเป็นโครงการพัฒนาบริการตรวจสุขภาพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการตรวจสุขภาพหมู่คณะภายนอกโรงพยาบาล เพื่อสร้างรูปแบบงานบริการทางอาชีวอนามัยและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เป็นที่เชื่อถือของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน ทั้งนี้ได้ย้ายสถานที่จากเดิม ที่อาคาร ภปร ชั้น 2 เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม มาที่อาคารคลินิกพิเศษ 14 ชั้น ชั้น 1 และปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปฏิบัติงานขึ้นตรงกับรองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคารคลินิกพิเศษ 14 ชั้น เมื่อปี พ.ศ. 2557 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ เปิดให้บริการตรวจสุขภาพทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ในระบบนัดหมายล่วงหน้า โดยสถิติผู้มารับบริการตรวจสุขภาพนั้นเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี ศูนย์ตรวจสุขภาพจึงมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการ รักษาคุณภาพมาตรฐานการตรวจ และมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงระบบการทำงานให้ทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบันมากขึ้น เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ใส่ใจสุขภาพ และมีความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนเกิดโรคได้

เจตจำนง

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการตรวจสุขภาพและการบริการอย่างมีคุณภาพและครบวงจร

ภาระหน้าที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้บริการตรวจสุขภาพบุคคลทั่วไปและเป็นหมู่คณะ ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ ด้วยมาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย และสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงบริการ

ภารกิจหลัก

  1. ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ในระบบนัดหมายล่วงหน้า
  2. ให้บริการตรวจด้านอาชีวอนามัยในโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและการดูแลสุขภาพตามความเสี่ยง
  3. ให้บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

การให้บริการของศูนย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ มีบริการ ดังนี้

  1. ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นรายบุคคลและหมู่คณะ ตลอดจนตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายใน
    และภายนอกสถานที่ 
  2. ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 

ขั้นตอนในการนัดหมายตรวจสุขภาพ

1. บุคคลทั่วไป

ติดต่อเพื่อนัดหมายการตรวจล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วัน (ไม่รวมวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์) ผ่านทาง www.chulalongkornhospital.go.th/checkup
หรือ Email : checkup.chula@gmail.com

ท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 256 4863, 02 256 4843

2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ติดต่อนัดหมายผ่านทาง www.chulalongkornhospital.go.th/checkup หรือ Email : checkup.chula@gmail.com

เพื่อขอรับใบเสนอราคา ข้อมูลการตรวจสุขภาพ และนัดหมายวันตรวจสุขภาพ ฯลฯ หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่ 02 256 4863, 02 256 4843

นางอัจฉรา วงศ์ทองเหลือ
หัวหน้าศูนย์ตรวจสุขภาพ


วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ เปิดให้บริการ ณ อาคารคลินิกพิเศษ 14 ชั้น ชั้น 1 (ด้านถนนอังรีดูนังต์ ประตู 15)
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 07.30 – 15.30 น.

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
อาคารคลินิกพิเศษ 14 ชั้น ชั้น 1 (ด้านถนนอังรีดูนังต์ ประตู 15)

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4863, 02 256 4843

เว็บไซต์หน่วยงาน

อีเมลหน่วยงาน

checkup.chula@gmail.com

Pin It on Pinterest