ศูนย์กฎหมาย

 The Law Center

ปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับ งานนิติกรรมสัญญา งานระเบียบ/วิชาการ สอบสวนการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง และงานอรรถคดี
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ในอดีตมีการจัดตั้งหน่วยกฎหมายและนิติกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มีหน้าที่ในการดูแลให้คำปรึกษาในด้านกฏหมายและระเบียบต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์กฎหมาย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 และย้ายสำนักงานมาอยู่ที่อาคารจอดรถ 3 ชั้น 14 ปัจจุบันศูนย์กฏหมาย มีนิติกรทั้งหมด 6 คน รวมหัวหน้าศูนย์กฎหมาย 1 คน และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน รวมมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 8 คน

โดยนิติกรของศูนย์กฎหมาย มีหน้าที่หลัก ดังนี้ 

1. ตรวจสอบสัญญา โดยรับร่างสัญญาจากฝ่ายต่าง ๆ ที่จัดทำสัญญา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบฯ ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม

2. จัดทำร่างสัญญาและบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้

3. ตอบข้อหารือและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบ โดยจะมีการตอบทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และตอบด้วยวาจา โดยข้อมูลทุกอย่างต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องก่อนให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่สอบถาม

4. ดูแลงานด้านวินัย โดยเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการฯ เมื่อได้รายชื่อคณะกรรมการฯ มาแล้วแจ้งวันนัดคณะกรรมการเพื่อทำงานสอบสวน โดยในวันดังกล่าวให้เชิญพยานบุคคลและผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อให้ถ้อยคำ เมื่อสอบสวนเสร็จได้ข้อเท็จจริงอย่างไร ให้สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมคำรับสารภาพเสนอสำนวนต่อผู้มีอำนาจ มีคำสั่งต่อไป

5. ดูแลงานด้านคดี ประสานขอข้อมูลคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจ สำนักงานอัยการ เป็นต้น ทำการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เป็นหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา และดำเนินการประสานข้อมูลจนกว่าจะเสร็จสิ้น

6. ดูแลงานด้านระเบียบและหลักเกณฑ์ โดยยกร่างและเสนอระเบียบและหลักเกณฑ์ ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พิจารณา เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ

เจตจำนง

ภาระหน้าที่

ปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับ งานนิติกรรมสัญญา งานระเบียบ/วิชาการ สอบสวนการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง และงานอรรถคดี ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โครงสร้างของศูนย์กฎหมาย

  1. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง
  2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านการคลัง
  3. หัวหน้าศูนย์กฎหมาย
  4. นิติกร
  5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การให้บริการของศูนย์

  1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ
  2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลฯ 
  3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา
  4. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ศูนย์กฎหมาย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ที่ศูนย์กฎหมาย
อาคารจอดรถ 3 ชั้น 14

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ศูนย์กฎหมาย   
อาคารจอดรถ 3 ชั้น 14

โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4644, 02 256 3413

Pin It on Pinterest