ศูนย์กฎหมาย

 The Law Center

ปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับ งานนิติกรรมสัญญา งานระเบียบ/วิชาการ สอบสวนการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง และงานอรรถคดี
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ในอดีตมีการจัดตั้งหน่วยกฎหมายและนิติกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มีหน้าที่ในการดูแลให้คำปรึกษาในด้านกฏหมายและระเบียบต่าง ๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์กฎหมาย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 และย้ายสำนักงานมาอยู่ที่อาคารจอดรถ 3 ชั้น 14 ปัจจุบันศูนย์กฏหมาย มีนิติกรทั้งหมด 6 คน รวมหัวหน้าศูนย์กฎหมาย 1 คน และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน รวมมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 8 คน

โดยนิติกรของศูนย์กฎหมาย มีหน้าที่หลัก ดังนี้ 

1. ตรวจสอบสัญญา โดยรับร่างสัญญาจากฝ่ายต่าง ๆ ที่จัดทำสัญญา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบฯ ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม

2. จัดทำร่างสัญญาและบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • รับเรื่องจากฝ่ายที่ต้องการให้จัดทำร่างสัญญาหรือ บันทึกข้อตกลง
 • ตรวจสอบว่าเรื่องที่ขอให้จัดทำร่างสัญญาหรือบันทึก ข้อตกลงนั้นได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจหรือยัง หากยังส่งเรื่องคืนเพื่อไปขออนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อน หากได้รับการอนุมัติแล้วจึงจัดทำร่างสัญญา หรือบันทึกข้อตกลง
 • เมื่อจัดทำร่างสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนฝ่ายเพื่อเตรียมเอกสารประกอบสัญญาและเรียกคู่สัญญามาลงนามในสัญญาต่อไป

3. ตอบข้อหารือและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบ โดยจะมีการตอบทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และตอบด้วยวาจา โดยข้อมูลทุกอย่างต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องก่อนให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่สอบถาม

4. ดูแลงานด้านวินัย โดยเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการฯ เมื่อได้รายชื่อคณะกรรมการฯ มาแล้วแจ้งวันนัดคณะกรรมการเพื่อทำงานสอบสวน โดยในวันดังกล่าวให้เชิญพยานบุคคลและผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อให้ถ้อยคำ เมื่อสอบสวนเสร็จได้ข้อเท็จจริงอย่างไร ให้สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมคำรับสารภาพเสนอสำนวนต่อผู้มีอำนาจ มีคำสั่งต่อไป

5. ดูแลงานด้านคดี ประสานขอข้อมูลคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจ สำนักงานอัยการ เป็นต้น ทำการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เป็นหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา และดำเนินการประสานข้อมูลจนกว่าจะเสร็จสิ้น

6. ดูแลงานด้านระเบียบและหลักเกณฑ์ โดยยกร่างและเสนอระเบียบและหลักเกณฑ์ ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พิจารณา เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ

เจตจำนง

 • ถูกต้อง เป็นธรรม
 • โปร่งใส
 • มีหลักเกณฑ์แบบแผน

ภาระหน้าที่

ปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับ งานนิติกรรมสัญญา งานระเบียบ/วิชาการ สอบสวนการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง และงานอรรถคดี ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โครงสร้างของศูนย์กฎหมาย

 1. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง
 2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านการคลัง
 3. หัวหน้าศูนย์กฎหมาย
 4. นิติกร
 5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การให้บริการของศูนย์

 1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ
 2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลฯ 
 3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา
 4. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ศูนย์กฎหมาย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ที่ศูนย์กฎหมาย อาคารจอดรถ 3 ชั้น 14

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ศูนย์กฎหมาย   
อาคารจอดรถ 3 ชั้น 14

โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4644, 02 256 3413